หลักสูตรชีววิทยา ป.ตรี เป็นหลักสูตรนำร่อง AUN QA

จากที่ประชุมระดมสมองจากผู้ผ่านการอบรม AUN-QA ของมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องจากงานการศึกษา และงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 มีมติให้หลักสูตรต่อไปนี้เป็นหลักสูตรนำร่อง เข้าโครงการบ่มเพาะสู่การประกันคุณภาพ AUN QA ของมหาวิทยาลัยมหิดล

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์

โดยงานการศึกษาได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม และจะจัดการอบรมเรื่องเกณฑ์ AUN QA ขึ้นภายในคณะวิทยาศาสตร์ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาร่วมให้ความรู้ในโอกาสอันใกล้

ทั้งนี้ทั้งสองหลักสูตรมีการบ้านที่ต้องส่งงานแก่ทางมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ที่จะถึงนี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง