หลักสูตรป.ตรี ชีววิทยา มุ่งสู่มาตรฐานระดับอาเซียน

ในการประชุมหัวหน้าภาควิชาที่มีหลักสูตรปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม K101

ภาควิชาชีววิทยา โดย รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ เสนอให้หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา ของภาควิชาเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ให้คณะวิทยาสาสตร์ ส่งเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพหลักสูตรของ AUN QA

อัพเดท

  • เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ได้รับการยืนยันจากมหาวิทยาลัยว่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา ของภาควิชาชีววิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอบรม AUN QA ของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในการนี้ภาควิชาจะมีบุคลากรของหลักสูตรเข้าร่วมอบรมด้วยดังต่อไปนี้
  • โครงการนำร่องการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA AUN-QA Criteria Training ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา (กำหนดการ)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง