ปฏิบัติการชีววิทยา 1

วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (SCBI 102 Biology Laboratories 1)

ปีการศึกษา 2562

 • ตารางห้องเรียน วิชา SCBI 102 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (Download)

 • ตารางเรียนวิชา SCBI 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (Download)

SPOC : ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (SCBI 102)

MUx: Link SCBI 102

================================================================

วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (SCBI 102 Biology Laboratories 1)

ปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบการสอน

 • ปฏิบัติการพฤติกรรมสัตว์ (Download)

ปีการศึกษา 2560

อาจารย์ผู้จัดปฏิบัติการ

 • Microscope อ.ระพี อ.อมรา
 • Cell อ.พหล
 • Movement อ.สุพีชา อ.ธีราพร
 • Plant tissues อ.ฐิตินันท์ อ.ปฐมพงษ์
 • Animal tissues อ.ระพี อ.ศิรวิทย์
 • Cell division อ.อรุณี อ.วัชรีพร
 • Population genetics อ.อรุณี อ.วัชรีพร
 • Behavior อ.ณัฐพล อ.อินทนนท์
 • Ecology อ.ณัฐพล อ.เจนจิต

scbi102_schedule_2016

ปีการศึกษา 2559

SCBI102_Classroom_Allocation_20160808

SCBI102_Classroom_Allocation_20160808_All

กำหนดสอบแก้ตัว วทชว 102

Lab_Proctor_2015sm

ประกาศ

 • เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดงานมหิดลวิชาการ เป็นวันที่ 6-7 พ.ย. 2558 จึงขอย้ายปฏิบัติการในวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 2558 มาจัดในวันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 2558 แทน

เอกสารประกอบการสอน

สื่อประกอบการสอน

แบบฝึกหัด

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค

 • ติดประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา วทชว 102 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 (7 วันทำการ หลังการสอบวันสุดท้าย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558)
ผลสอบกลางภาค
ผลสอบกลางภาค

ตารางอาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยา

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

คู่มือปฏิบัติการและรายงานปฏิบัติการ

 • คู่มือปฏิบัติการ SCBI102 ราคา 60 บาท
 • รายงานปฏิบัติการ SCBI102 ราคา 20 บาท
 • จำหน่ายที่ SC3-306

นักศึกษาช่วยสอนวิชา วทชว 102 (Teaching Assitant; TA)

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยา

การแก้ผลการเรียนที่เป็น F

 • ให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น F และประสงค์ที่จะแก้ผลการเรียน เขียนคำร้องขอสอบแก้ตัวและยื่นคำร้องที่งานการศึกษา หลังปิดภาคการศึกษา หรือตามที่งานการศึกษากำหนด
 • กำหนดวันและเวลาสอบแก้ตัว ตามที่งานการศึกษากำหนด (ในปี 2558 สอบในเดือนกรกฎาคม)
 • วิชา วทชว 102 และ 104 มีเพียงการสอบแก้ตัว ไม่มีการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน
 • การสอบแก้ตัว เป็นสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้ผลการเรียนเป็น F ในปีการศึกษาปัจจุบัน (2558-2559) น.ศ.ที่มีผลการเรียนเป็น F จากปีการศึกษาอื่นไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัว
 • ผู้ที่สอบผ่าน ในการสอบแก้ตัวจะได้รับผลการเรียนเป็น D ผู้ที่สอบไม่ผ่านในการสอบแก้ตัวจะมีผลการเียนเป็น F คงเดิม (เกณฑ์ผ่าน 50%)
 • เนื้อหาในการสอบแก้ตัว เป็นเนื้อหาของทั้งภาคการศึกษา
 • ลักษณะการสอบอาจเป็นแบบปฏิบัติ (แล็บกริ๊ง) หรือข้อเขียน
 • ประกาศผลการสอบแก้ตัวปลายเดือนกรกฎาคม หรือต้นเดือนสิงหาคม
 • นักศึกษาที่สอบแก้ตัวไม่ผ่าน หรือไม่สอบแก้ตัวและมีผลการเรียนเป็น F ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาใหม่ หากเป็นวิชาบังคับ เพื่อจบการศึกษา (หากได้ F ซ้ำกัน 3 ครั้งในวิชาเดียวกัน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)
 • กำหนดสอบแก้ตัว วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 0900-1000

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง