อาจารย์

พรินท์พิดา สนธิพันธ์

Associate Professor Dr. Prinpida Sonthiphand

รองศาสตราจารย์ ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์

ตำแหน่งด้านการศึกษา: เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ)

Research/งานวิจัย

  • Environmental Microbiology
  • Biodegradation and bioremediation of hazardous substances
  • Microbial Ecology
  • Metagenomics analysis

การเรียนการสอน

Course coordinator/ผู้ประสานงานรายวิชา

Academic Services/ บริการวิชาการ

  • ผู้ประสานงานภาควิชา ค่ายเสริมสร้างวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 (10-13 ก.ค. 2559)