การเยี่ยมสำรวจภาควิชาชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2557

การเยี่ยมสำรวจระดับภาควิชาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในสถาบันตามข้อกำหนดของ สกอ. โดยภาควิชาชีววิทยาได้จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557 และเอกสารประกอบการประเมินมาตรฐานหลักสูตรตามแนวทาง AUN QA สำหรับหลักสูตรของภาควิชาชีววิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 0830-1200 ห้อง N416

MUBio_Assessors_20150703

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา

 • รองศาสตราจารย์ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อาจารย์บริบูรณ์ เนาวประทีป หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ณัฐวุธ สิบหมู่ ภาควิชาเภสัชวิทยา

กำหนดการ

 • 0800 กรรมการเยี่ยมสำรวจประชุมก่อนการเยี่ยม
 • 0830 ภาควิชานำเสนอภาพรวมการดำเนินการ (หัวหน้าภาควิชาดำเนินการ)
 • 0930 สัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร
  • ประธานหลักสูตร
  • อาจารย์
  • บุคลากร
  • นักศึกษา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง