SCBI 499 Undergraduate Thesis

ปีการศึกษา 2562 กำหนดการ: วันนำเสนอ Undergraduate Thesis Proposal: วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 1.นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ Powerpoint ไม่เกิน 10 นาที 2.ตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 10 นาที

Read more

เยี่ยมชมสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน นำนักศึกษาในรายวิชา SCBI 520 Climate Change Biology เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในส่วนของกองประสานการการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) หรือ Climate Change Management and Coordination (CCMC) เมื่อวันพุธที่

Read more

SCBI 453 Coevolution

วทชว 453 วิวัฒนาการร่วม (วิชาเลือก) หน่วยกิต 2 (2-0-4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ปีการศึกษา 2562-2563 Course syllabus [PDF] วัน เดือน ปี หัวข้อ ผู้สอน

Read more

การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย Senior project แบบปากเปล่า (2561)

ตารางการนำเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัย รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยา วทชว 483 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8:30 – 16:40 น. ห้อง L05 คำอธิบาย นักศึกษาต้องอยู่ฟังจนครบคนสุดท้าย นักศึกษาพิสิฐวิธานนำเสนอ 15 นาที

Read more

ติด F ทำอย่างไร

หากนักศึกษาได้ระดับผลการเรียนเป็น F ในปีการศึกษา 2560-2561 นักศึกษาสามารถแก้ผลการเรียนได้ โดยการ สอบแก้ตัว (ดูรายวิชา) ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (ดูรายวิชา) ในกรณีที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น F ในรายวิชานอกเหนือจากที่ประกาศ โปรดติดต่องานการศึกษาของคณะที่เกี่ยวข้อง (เช่นถ้าเป็นวิชาที่ขึ้นต้นด้วย SC ให้ติดต่องานการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น) ที่มา: เว็บไซต์งานการศึกษา

Read more

SCBE 315 Coevolution

Academic Year 2019-2020 (วททส 315 วิวัฒนาการร่วม) 2 หน่วยกิต (2-0-4) วิชาบังคับก่อน (Prerequisite): วททส 303 วิวัฒนาการ (SCBE 303 Evolution) คำอธิบายรายวิชา ความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ

Read more