SCBI 453 Coevolution

วทชว 453 วิวัฒนาการร่วม (วิชาเลือก) หน่วยกิต 2 (2-0-4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ปีการศึกษา 2562-2563 Course syllabus [PDF] วัน เดือน ปี หัวข้อ ผู้สอน

Read more

การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย Senior project แบบปากเปล่า (2561)

ตารางการนำเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัย รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยา วทชว 483 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8:30 – 16:40 น. ห้อง L05 คำอธิบาย นักศึกษาต้องอยู่ฟังจนครบคนสุดท้าย นักศึกษาพิสิฐวิธานนำเสนอ 15 นาที

Read more

ติด F ทำอย่างไร

หากนักศึกษาได้ระดับผลการเรียนเป็น F ในปีการศึกษา 2560-2561 นักศึกษาสามารถแก้ผลการเรียนได้ โดยการ สอบแก้ตัว (ดูรายวิชา) ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (ดูรายวิชา) ในกรณีที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น F ในรายวิชานอกเหนือจากที่ประกาศ โปรดติดต่องานการศึกษาของคณะที่เกี่ยวข้อง (เช่นถ้าเป็นวิชาที่ขึ้นต้นด้วย SC ให้ติดต่องานการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น) ที่มา: เว็บไซต์งานการศึกษา

Read more

SCBE 315 Coevolution

(วททส 315 วิวัฒนาการร่วม) 2 หน่วยกิต (2-0-4) วิชาบังคับก่อน (Prerequisite): วททส 303 วิวัฒนาการ (SCBE 303 Evolution) คำอธิบายรายวิชา ความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ ระหว่างพืชและสัตว์ สัตว์กับสัตว์สปีชีส์เดียวกัน และต่างสปีชีส์กันในระบบนิเวศ

Read more

SCBE 255 Aesthetics of Fragrance and Flavor

วททส ๒๕๕ สุนทรียศาสตร์ของกลิ่นและรส ๓ (๒-๓-๕) SCBE 255 Aesthetics of Fragrance and Flavor 3 (2-3-5) วิชาบังคับก่อน: ไม่มี Prerequisites: No การรับรู้กลิ่นและรส กลิ่นแห่งความตาย

Read more

SCBE 254 Gardening

วททส ๒๕๔ งานสวน ๓ (๒-๓-๕) SCBE 254 Gardening 3 (2-3-5) วิชาบังคับก่อน: ไม่มี Prerequisites: No พืชในร่มและกลางแจ้ง วัสดุปลูก การดูแลพืช การออกแบบสวน การตกแต่งสวนด้วยเอง Indoor

Read more