SCBI 471 Seminar in Biology 1

วทชว 471 สัมมนาชีววิทยา 1 การนำเสนอหัวข้อสัมมนาชีววิทยา โดยนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดกำหนดการ (ร่าง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

Read more

ตารางเรียน ป.ตรี ชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1+2 ปีการศึกษา 2560-2561

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2561   ตารางเรียนเวอร์ชันเก่า เวอร์ชันวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560-2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา

Read more

ติด F ทำอย่างไร?

แม้ว่านักศึกษาจะได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการเรียนและการสอบ แต่ผลการศึกษาอาจออกมาเป็น F ได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษายังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ ได้ (course learning outcomes) ทำให้นักศึกษาต้องสอบใหม่ หรือ เรียนรายวิชานั้นใหม่อีกครั้ง สำหรับปีการศึกษา 2559-2560 ผลการเรียนจะประกาศในวันที่ 9 มิถุนาย 2560 ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

Read more

การทำโมเดลสัตว์ด้วยดินญี่ปุ่น

ปฏิบัติการชีววิทยา วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ N500 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาชีววิทยา ได้ฝึกใช้ดินญี่ปุ่น (ดินเยื่อกระดาษ) ในการขึ้นรูปโมเดลสิ่งมีชีวิตที่เป็นไฟลัมย่อย เช่นไฟลัมของหอยราก หนอนถั่ว เป็นต้น โดยมีวิทยากรเป็นนักศึกษาช่วยสอน (teaching

Read more