การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย Senior project แบบปากเปล่า (2561)

ตารางการนำเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัย รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยา วทชว 483 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8:30 – 16:40 น. ห้อง L05 คำอธิบาย นักศึกษาต้องอยู่ฟังจนครบคนสุดท้าย นักศึกษาพิสิฐวิธานนำเสนอ 15 นาที

Read more

ติด F ทำอย่างไร

หากนักศึกษาได้ระดับผลการเรียนเป็น F ในปีการศึกษา 2560-2561 นักศึกษาสามารถแก้ผลการเรียนได้ โดยการ สอบแก้ตัว (ดูรายวิชา) ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (ดูรายวิชา) ในกรณีที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น F ในรายวิชานอกเหนือจากที่ประกาศ โปรดติดต่องานการศึกษาของคณะที่เกี่ยวข้อง (เช่นถ้าเป็นวิชาที่ขึ้นต้นด้วย SC ให้ติดต่องานการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น) ที่มา: เว็บไซต์งานการศึกษา

Read more

SCBI 471 Seminar in Biology 1

วทชว 471 สัมมนาชีววิทยา 1 การนำเสนอหัวข้อสัมมนาชีววิทยา โดยนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดกำหนดการ (PDF) ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังและให้คะแนนนักศึกษาตามวันเวลาดังกล่าว โดยอาจารย์สามารถดาวโหลดเปเปอร์ที่นักศึกษาใช้สัมมนาได้ตามลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1Olxrgi7-c4zcDm9Hw9I0FO_kusJvhGlh?usp=sharing   กำหนดการ

Read more

SCBI 305 Vertebrate Zoology

เอกสารประกอบการสอน SCBI 305 Vertebrate Zoology ปีการศึกษา 2561 ลำดับ อาจารย์ผู้สอน เอกสารประกอบการสอน 1 ดาวน์โหลด (PDF) ดาวน์โหลด (PDF) ดาวน์โหลด (PDF) ดาวน์โหลด (PDF) ดาวน์โหลด

Read more