SCBI 484 Senior Project in Biology 2

วทชว 484 งานวิจัยภาคนิพนธ์ 2 ปีการศึกษา 2559-2560 กำหนดการนำเสนอ Senior Project ปีการศึกษา 2559-2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 และวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ห้อง L-05...

SCBI 123 Process of Life

ตารางสอนวิชา  SCBI 123 ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม : PY/DT/VS (293  คน) วันอังคารเวลา  09.30-10.20  น. (L2-202) และวันพุธเวลา 10.30-12.20  น. (L1-102) ลำดับ หัวข้อ เอกสารประกอบการสอน...

SCBI 125 General Biology 2

ตารางสอนวิชา  SCBI 125  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม : KAAG,KAGS,KACB, KAFT/ENES/AMAG (274  คน) วันจันทร์ เวลา 10.30-11.20  น. (L1-202) และวันอังคาร เวลา 08.30-10.20  น. (L2-201) ลำดับ หัวข้อ...

SCBI 122 General Biology 2

ตารางสอนวิชา  SCBI 122   ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม SC (295 คน) วันจันทร์ เวลา 08.30-09.20 น. และวันพุธ เวลา 10.30-12.20 น. (L2-101) ลำดับ...

มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กำหนดส่ง มคอ.3 (รายวิชาปริญญาตรี) ให้กับธุรการภาควิชาชีววิทยา: วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 (รหัสวิชา) (อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา) SCBI 102    อ.ชลิตา  อ.สุพีชา  อ.เอกชัย SCBI 109    อ.อมรา SCBI 113 121...