SCBI 484 Senior Project in Biology 2

วทชว 484 งานวิจัยภาคนิพนธ์ 2 ปีการศึกษา 2559-2560 ตัวแทน Plenary และ Short talk ภาควิชาชีววิทยา :นิทรรศนการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.sc.mahidol.ac.th/sciex2016/ นิทรรศนการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17...

SCBI 123 Process of Life

ตารางสอนวิชา  SCBI 123 ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม : PY/DT/VS (293  คน) วันอังคารเวลา  09.30-10.20  น. (L2-202) และวันพุธเวลา 10.30-12.20  น. (L1-102) ลำดับ หัวข้อ เอกสารประกอบการสอน...

SCBI 125 General Biology 2

ตารางสอนวิชา  SCBI 125  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม : KAAG,KAGS,KACB, KAFT/ENES/AMAG (274  คน) วันจันทร์ เวลา 10.30-11.20  น. (L1-202) และวันอังคาร เวลา 08.30-10.20  น. (L2-201) ลำดับ หัวข้อ...

SCBI 122 General Biology 2

ตารางสอนวิชา  SCBI 122   ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม SC (295 คน) วันจันทร์ เวลา 08.30-09.20 น. และวันพุธ เวลา 10.30-12.20 น. (L2-101) ลำดับ...

มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กำหนดส่ง มคอ.3 (รายวิชาปริญญาตรี) ให้กับธุรการภาควิชาชีววิทยา: วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 (รหัสวิชา) (อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา) SCBI 102    อ.ชลิตา  อ.สุพีชา  อ.เอกชัย SCBI 109    อ.อมรา SCBI 113 121...

ตาราง ปี 2-4 update เทอม 2/2559

ตาราง ปี 2-4 update  เทอม 2/2559: “วันและเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา” ตาราง ปี 2-4 update เทอม 1/2559 โดยวิชาสัมมนา เปลี่ยนเวลา ***ตาราง ปี 2-4...

ตาราง ปี 2-4 update เทอม 1/2559 โดยวิชาสัมมนา เปลี่ยนเวลา

***ตาราง ปี 2-4 update  เทอม 1/2559 โดยวิชาสัมมนา เปลี่ยนเวลา*** ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2559 ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...