SCBI 472 Seminar in Biology 2

วทชว 472 สัมมนาชีววิทยา 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี (บน) ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สัมมนาประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 (บน) ภาพบรรยากาศการสัมมนาชีววิทยา 2 ณ ห้อง R502 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

การเลือกสาขาวิชา 2559

การเลือกเข้าภาควิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2559 โดยให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตามรายละเอียดบนเว็บไซต์ของงานการศึกษา ภาควิชา จำนวน น.ศ. เกณฑ์ในการพิจารณา เคมี 75 ระดับผลการเรียน รายวิชาเคมี ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า C ชีววิทยา

Read more

เกณฑ์ให้คะแนนกองเชียร์ กีฬาปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 100 คะแนน) กองเชียร์ 40 คะแนน ความพร้อมเพรียง สวยงาม ประทับใจผู้ชม 15 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ อุปกรณ์ประกอบ การเชียร์ต่อเนื่อง (เช่น การแปรอักษร รูปภาพ) 15 คะแนน

Read more

การเลือกสาขาวิชา 2558

เมื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องได้รับการจัดเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ในชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะใช้เกรดเฉลี่ย และเกรดของแต่ละวิชาที่สำคัญ ประกอบอันดับการเลือกภาควิชาของนักศึกษาเป็นสำคัญ เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าภาควิชา ปีการศึกษา 2558 การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในสาขาเอก ปีการศึกษา 2558 10 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลการคัดเลือกภาควิชา 13-17 กรกฎาคม

Read more

การอบรม AUN-QA Criteria Training ครั้งที่ 1

การอบรม AUN-QA Criteria Training ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี วันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ (411) ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากร

Read more