การเลือกสาขาวิชา 2559

การเลือกเข้าภาควิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2559 โดยให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตามรายละเอียดบนเว็บไซต์ของงานการศึกษา

ภาควิชา จำนวน น.ศ. เกณฑ์ในการพิจารณา
เคมี 75 ระดับผลการเรียน รายวิชาเคมี ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า C
ชีววิทยา 60 ระดับผลการเรียน รายวิชาชีววิทยา ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า C
ฟิสิกส์ 30 ระดับผลการเรียน รายวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า C
คณิตศาสตร์ 50 ระดับผลการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า C
เทคโนโลยีชีวภาพ 50 ระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 ไม่ได้ผลการเรียน F ในรายวิชาคณิตศาสตร์และเคมี
พฤกษศาสตร์ 20 ไม่กำหนด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง