Science Project Exhibition 2018

The 19th Science Project Exhibition นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 (SciEx2018) on June 1, 2018

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

 • ลงทะเบียน
 • พิธีเปิด
 • การบรรยายพิเศษ
 • Short Talk 1
 • Poster Session 1
 • Lunch
 • Plenary Session 1
 • Short Talk 2
 • Poster Session 2
 • Plenary Session 2
 • Photo Gallery
 • Closing ceremony

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

การจัดทำบทคัดย่อ (เป็นภาษาอังกฤษ)

ข้อกำหนดการนำเสนอแบบโปสเตอร์

กำหนดให้นักศึกษาที่นำเสนอผลงานใช้โปสเตอร์ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์ ขนาด A0 (84.1 x 118.9 cm) เนื้อหาในโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ ควรประกอบด้วย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง อภิปรายและสรุปผล รวมทั้งต้องมีป้ายชื่อผู้วิจัย ตราสัญลักษณ์สถานศึกษาที่สังกัดและหน่วยงานผู้ให้ทุนด้วยหากเป็นนักศึกษาทุน

ภาควิชาชีววิทยา

 • Plenary Talk 1 คน
 • Short Talk 3 คน
 • กำหนดส่งบทคัดย่อ (abstract) ให้แก่ผู้ประสานงานของภาควิชา ทางอีเมล์ sciex108@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง