ผลการคัดเลือกผู้แทนภาควิชาร่วมงาน SciEx 2015

เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีผลงานวิจัย (senior project) ที่มีคุณภาพดี น่าสนใจ และสามารถถ่ายทอดได้ดีผ่านการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยภาษาอังกฤษไปร่วมงานนิทรรศนการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 (SciEx 2015) จึงได้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิจัยของตนต่อที่ประชุมในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558

MUBio_Project_Presentation_Results_2015

ผลการคัดเลือกนักศึกษาร่วมงาน SciEx 2015

  • ผู้แทนภาควิชานำเสนอผลงานแบบ Plenary Talk ได้แก่นายจิรภัทร ทองชล
  • ผู้แทนภาควิชานำเสนอผลงานแบบ Short Talk ได้แก่
    • นางสาวศุภาพิชญ์ วงศ์กุนะ
    • นายเอกสิทธิ์ สอนโพธิ์
    • นายจิรวัฒน์ สลุงอยู่
    • นางสาวธัญญภรณ์ มีแทน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง