แสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลจากงาน SciEx2017

ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18 (The 18th Science Project Exhibition) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18
  • สำหรับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิชาการ
 • รางวัล Plenary Talk ได้รับรางเงินรางวัล 2,000 บาท โล่ และประกาศนียบัตร
  • นายนรุฒม์ เหล่านิพนธ์
 • รางวัล Presentation Skill Award ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท และประกาศนียบัตร
  • นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี
 • รางวัล “ทายแม่น” (เลือกผู้ชนะการนำเสนอแบบ short talk) ได้ตรงกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จับสลากเพื่อรับรางวัล 1,000 บาท
  • นางสาวลลิดา แสงผ่อง
 • รางวัล Popular Vote ได้รับเงินรางวัล 500 บาท
  • นายณัชพัฒน์ดนย์ จองศิริกุล
 • รางวัลโปสเตอร์ระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • นางสาวจิรณา เก่งการณา
  • นายวริศ จันทะสิงห์
 • รางวัลโปสเตอร์ระดับดีเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท และประกาศนียบัตร
  • นายพินิฐ สนั่นศิลป์
 • รางวัลสื่อสารโดนใจ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
  • นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี
  • นายณัชพัฒน์ดนย์ จองศิริกุกล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง