SCBI 484 Senior Project in Biology 2

วทชว 484 งานวิจัยภาคนิพนธ์ 2

ปีการศึกษา 2561-2562

การนำเสนอ Senior Project วันที่ 25-26 เมษายน 2562

ปีการศึกษา 2559-2560

กำหนดการนำเสนอ Senior Project ปีการศึกษา 2559-2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 และวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ห้อง L-05 (พิธีเปิด) และ L-02

รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559-2560

กำหนดการดำเนินงาน