รายนามผู้ลงทะเบียนโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย (Big Cleaning Day Project 2017)

การลงทะเบียน 

***โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางออนไลน์*** : http://bit.ly/2pmC8fE

สำหรับนักศึกษา & บุคลากรภาควิชาชีววิทยา ภายในวันที่  19-31 พ.ค. 60

สำหรับบุคคลภายนอก ภายในวันที่  1-9 มิ.ย. 60

 

ลำดับ

รายนามผู้ลงทะเบียนโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย

(Big Cleaning Day Project 2017)

วันที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
20 มิถุนายน 2560 21 มิถุนายน 2560 5 กรกฎาคม 2560 หมายเหตุ
1 นาย วรกันต์ แป้นสุข  /  /  /
2 ดร. ป๋วย อุ่นใจ / / /
3 ดร.ฐิตินันท์ สำราวานิช / / /
4 ผศ. สุพีชา คุ้มเกตุ   / / /
5 MS. Anongnat Wongpan   / /
6 นางสาว นภภัสสร บุญดี  / /
7 นางสาว สัณห์สินี บุญกิจ  / / /
8 นางสาว พัทยา ศีลี  / /
9 นางสาว บุษยา ทันทวี  / /
10 MS. Kamonnat Hongthongdaeng  / /
11 นางสาว ธัญปัถย์ จารุปาลี  / / /
12 นางสาว พิชชาภรณ์ ดรุณสาสน์  / /
13 ผศ. ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี  / /
14 ผศ. เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์  / / /
15 นายกอบบุญ แก้วพิลา  – /
16 นางสาว อรทัย ภักดี  / /
17 MR. Ponlawoot Raksat / /
18 MR. Jingyoh Zaelor / / /
19 MS. Phakhwan Pornjermkul / /
20 MS. Nawaporn Buapueng / /
21 MS. Sombat Singhakaew / / /
22 MS. Nattaya Chutikamoltham / /
23 ดร. ชลิตา คงฤทธิ์ / / /
24 นางสาวอัสนีย์ เหมกระศรี / /  /
25 MRS. Ladarath Pokethitiyook / / /
26 ดร. สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา / / /
27 นาย จิรวัฒน์ สลุงอยู่ / /
28 MS. Nichakorn Puttoom / /
29 นางสาวพรปวีณ์ ลออไพโรจน์กุล / /
30 นางสาวสุดาทิพย์ เย็นใจ / /
31 MR.Pattarapon Promnun / /
32 นางสาวณิชกานต์ อารีสิริรุ่งเรือง / /
33 MR. Tharathon Jearbuth / /
34 นาย กษิดิ์เดช ทวีผล / /
35 นาย ปฐมชัย พุ่มทองแท้ / /
36 MR. Budda Chotimanvijit /  – /
37 MR. RIAWPHAI CHANTARACHIT /  – /
38 นาย วิทูรบัณฑิต จันทร์ดี /  – /
39 นางสาว เมธิณี พิพัฒนา / /
40 ดร. พฤษท์ หาญวรวงค์ชัย / / /
41 นางสาว ธนภรณ์ เพ็ชร์รื่น / /
42 นางสาว วิชุดา โพธิชัยศรี / /
43 นาย อนุพงศ์ บุญยะเจริญจิตต์ / /
44 นาย ธามม์ อุดมคณารัตน์ / /
45 นาย ทศพล ลิ้มเจริญสุข /
46 MR. Kamolwat Netbut / /
47 นาย ปัณณพันธ์ มกระธัช / /
48 นางสาว อาทิตยา กิจโชติสกุล / /
49 นางสาว ญาสุมิน วรกิจจานนท์ / /
50 ดร. ดนยา ปโกฏิประภา /
51 นางสาว สุนัดดา โพธิ์สุวรรณ / / /
52 ดร. เมธา มีแต้ม / / /
53 MS. Jutapak Jenkitkonchai / /
54 DR. Toemthop Poolpak / / /
55 Assoc.Prof. DR. Prayad Pokethitiyook / /
56 นางสาว วิภาวดี รัตนพงษ์ไชย / /
57 นางสาว ปัณฑารีย์ กรณ์ญาณี / /
58 MS. Namkhang Leeratsuwan / /
59 MS. Darunee Markviriya /
60 นางสาว โชทิชา สุวรรณโคตร /
61 นางสาว ธนพร หนูโหยบ / /
62 MS. Putita Jiranuntskul /
63 นางสาว วิสุตา ชุมสวัสดิ์ / / /
64 นางสาว สุจริยา ทยานสมุทร / /
65 ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร /
66 นาง ทัสริน โตนุช /
67 MR.Thanawat Thumrongtaradol /
68 นางสาว กฤตาภรณ์ ถนัดสร้าง / /
69 DR. Waraporn Komyod / /
70 นางสาว สุภัคมงคล สงวนสุข /
71 นางสาว ศุภลักษณ์ พันธ์วงค์ /
72 MS. PITCHAYA SANYAKALIN /
73 ดร. ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ /
74 นาย กนกพล มงคล /
75 นาย ก้องกิจ มาเจริญบุญ /
76 DR. Warinkarn Hemstapat /
77 MR. Anan Yuenyao / /
78 นางสาวปิยะพร พุ่มประเสริฐ /
79 นางโฉมฉาย สังเมฆ /
80 นางสาว เบญจมาศ ศิริสมพล /
81 นาง ลดารัตน์ โภคฐิติยุกต์ /
82 นายฉลาด เฉยแดง /
83 นางจิณณพัติ คงคาดิษฐ์ /
84 นายสินาด ประชุมพันธุ์ /
85 MS. Ploychompoo Panrana / /
86 นางภัคจิรา เกตุบุตร /
87 นายสมบูรณ์ แซ่จึง /
88 นางสาวอรุณณีย์ สรรพากิจวัฒนา /
89 นางสาวสกาเลท ชนิกา เดส์โครซ์ /
90 นางสาวอรดา ศรีวัฒนานุกูลกิจ /
91 นางกุลลดา บัญฑิต /
92 นายนัฐพล หาญขว้าง /
93 นายภากร ตระการกุล /
94 นางสาวกันต์พร แสงกล้า /
95 นางสาวศิวลี โกศลศศิธร / /
96 MS.Dowrung Namoon /
97 MS.Natchaya Duangjarus /
98 นางสาวนภาพัฒน์ ฐิติชัยธนาภัทร์ / /
99 นางสาวณัฏฐา พนมเชิง /
100 นายศิวนาถ บุตรคาม /
101 นายพัสกร สาพันธ์ /
102 นางสาวนัทท์ชนัญท์ อังศุพรวิภา /
103 นายวสวัตติ์ เลิศศิววิญญู /
104 นางสุภัสรา อุ่นสุข / /
105 MS. Aimorn Homchan /
106 MR. Sirapob Mongkolpiyathana /
107 MS. Thanyalak Kraithong /
108 นายรณยุทธ สุดเสงี่ยม /
109 นางชาตินันท์ ชูโต๊ะ /
110 นายเฉลิมโรจน์ สุทธาภิรมย์ /
111 MR.Pakornkeat Muensitthiroj /
112 นางสาว อรณิชา วิศรุตไพศาล /
113 MS. Narisara Watanasupt /
114 นาย วัชรินทร์ อันเวช /
115 นาย นพนนท์ ปิ่นประดับ / /
116 นางสาว วันวิสา พุกแก้ว / /
117 นาย ภาคภูมิ ถิ่นท่าเรือ / /
118 MRS.Wasana Saengamnart / /
119 MS.Kanoknetr Suksen / /
120 นาย ฐปกรณ์ ตรีรัสสพานิช /
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ 9 มิ.ย. 60  104 27 76
*** ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมจะได้รับ E-mail ยืนยันกลับไปภายในวันที่ 13 มิ.ย. 60***