SCBI 499 Undergraduate Thesis

ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ: วันนำเสนอ Undergraduate Thesis Proposal: วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

1.นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ Powerpoint ไม่เกิน 10 นาที
2.ตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 10 นาที
3. ประเมินโดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และกรรมการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาชีววิทยา 1 ท่าน

เกณฑ์ประเมิน (20 คะแนน)

 • ที่มา จุดประสงค์ (5 คะแนน)
 • วิธีวิจัย (5 คะแนน)
 • สื่อและการนำเสนอ (5 คะแนน)
 • การตอบคำถาม (5 คะแนน)

องค์ประกอบของ Proposal หรือ โครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย

 1. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
 2. หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และ/หรือสมมติฐาน (introduction)
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (เป็นหัวข้อย่อย หรือแยกบท)
 5. แผนดำเนินการ ขอบเขตและวิธีการวิจัย
  1. สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล
  2. ระยะเวลาดำเนินการวิจัย
 6. เอกสารอ้างอิง