พิสิฐวิธานรายวิชา

Special Problem in Biology

SCBI 300 Special Problem in Biology
2 หน่วยกิต (0-6-2) เทอมต้น ปีการศึกษา 2558
ตารางเรียน

วันเดือนปี หัวข้อ
22 มิ.ย. 2558 ประโยชน์ของงานวิจัย/วิธีการเขียนโครงร่างการวิจัย และสถิติในงานวิจัย (อ.เอกชัย)
23 มิ.ย. 2558 วิธีการสืบค้นรายงานผลการวิจัย (งานสารสนเทศ)
24 มิ.ย. 2558 วิธีการอ่านรายงานผลการวิจัย และวิธีการเสนอผลงานแบบบรรยาย
25 มิ.ย. 2558 จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย
26 มิ.ย. 2558 อาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์
6 ก.ค. 2558 นำเสนอโครงร่างการวิจัย
14 ส.ค. 2558 ฯำเสนอผลการวิจัย
11 ก.ย. 2558 ส่งรายงานผลการวิจัย

อาจารย์ผู้ประสานงาน อ.ดร.เมธา มีแต้ม

การประเมินผลการเรียน
1. การเขียนและส่งงานตามกำหนด 10 คะแนน
2. การเสนอโครงร่างงานวิจัย 10 คะแนน
3. การเสนอผลการวิจัยแบบบรรยาย 20 คะแนน
4. ความสามารถและความตั้งใจในการทำปฏิบัติการ 30 คะแนน
5. รายงานผลการวิจัย 30 คะแนน

หมายเหตุ: อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คะแนน หัวข้อที่ 4 และ 5

การตัดเกรด

A มากกว่าหรือเท่ากับ 85 คะแนน
B+ มากกว่าหรือเท่ากับ 80 คะแนน
B มากกว่าหรือเท่ากับ 75 คะแนน
C+ มากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนน
C มากกว่าหรือเท่ากับ 65 คะแนน
D+ มากกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน
D มากกว่าหรือเท่ากับ 55 คะแนน