เยี่ยมชมสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน นำนักศึกษาในรายวิชา SCBI 520 Climate Change Biology เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในส่วนของกองประสานการการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) หรือ Climate Change Management and Coordination (CCMC) เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 1330-1600

ซึ่งกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของรายวิชา SCBI 520 Climate Change Biology (ชีววิทยาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ) ซึ่งเป็นวิชาเลือกใหม่ ที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับฟังนโยบายการบูรณาการให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักในปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจาก สผ. ด้วยเช่นกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง