ณัฐพล อ่อนปาน

Lecturer Dr. Nuttaphon Onparn

อาจารย์ ดร. ณัฐพล อ่อนปาน

Room : B410
Phone : 02 201 5480
E-Mail : nuttaphon.onp@mahidol.ac.th

ตำแหน่งด้านบริหาร

 • รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 ถึงวันที่ 18 พ.ค. 2569 ประกาศ ณ วันที่ 4 ม.ค. 2567
 • รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ (1 พฤษภาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2562)
 • รักษาการรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ (1 พฤษภาคม 2561 – 6 พฤษภาคม 2561)
 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง (1 ธันวาคม 2558 – 30 เมษายน 2561)
 • รักษาการรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง (1 ธันวาคม 2558 – 18 ธันวาคม 2558)
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา (1 เมษายน 2558-30 พฤศจิกายน 2558)

การบริหารหลักสูตร

 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ปริญญาตรี หลักสูตรไทย (21 ก.ย. 2563 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อม (2558-2560)

กรรมการ

 • กรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี (กรรมการ ชุดที่ 2) คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 3495/2566 สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
 • ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 492/2563 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2563)
 • กรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม ปีการศึกษา 2564 (คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 24 ก.ย. 2563)
 • กรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564
 • กรรมการในคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ (SCBI/D 6237627) วันที่ 11 ก.ย. 2563
 • ประธานคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร (AUN-QA) ให้แก่ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา และภาควิชาเคมี ประจำปี 2563
 • คณะกรรมการ QS Star Rating มหาวิทยาลัยมหิดล (เพิ่มเติม) คำสั่งม.มหิดล ที่ 2411/2563 วันที่ 6 ส.ค. 2563
 • คณะกรรมการด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (15 ก.ค. 2563)
 • ประธานกรรมการตรวจประเมินกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563
 • ประธานกรรมการตรวจประเมินกองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563
 • คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในภาควิชาชีววิทยา (คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 13 ก.ค. 2563)
 • คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย (พ.ศ. 2563)
 • อาจารย์ผู้สังเกตการณ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IBO Challenge 2020 (8 ก.ค. 2563)
 • กรรมการ คณะกรรมการประกันคุณภาพและการจัดการความเสี่ยง (ภาควิชาชีววิทยา) 12 มิถุนายน 2563
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน (Sustainable Organization Development Committee) คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 245/2563 สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563
 • คณะกรรมการดำเนนการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบรับ TCAS และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563 (คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 163/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563)
 • กรรมการในคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เพิ่มเติม คำสั่ง คณะวิทยาศาสตร์ที่ 133/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
 • คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คำสั่งที่ 0001/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
 • กรรมการในคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงกรณีเหตุอัคคีภัยภาควิชาเคมีและวางมาตรการป้องกันเหตุอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ (2562)
 • กรรมการเก็บรักษาเงินของคณะวิทยาศาสตร์ (คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 306/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
 • คณะกรรมการจัดงาน (Organising Committee) AUN-QA International Conference 2018 (26-27 มี.ค. 2561)
 • คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล  (12 ต.ค. 2560)
 • คณะทำงานขับเคลื่อนและยกระดับผลงานวิจัยบัณฑิต พสวท. สู่สาธารณชน (15 พฤษภาคม 2560)
 • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2560
 • คณะทำงานจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ประจำปี พ.ศ. 2560 (21 มี.ค. 2560)
  • คณะทำงานอำนวยการและดำเนินงาน
  • คณะทำงานฝ่ายลงทะเบียนและพิธีการ
 • คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการ เพื่อการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ (26 ก.ย. 2559)
 • ประธานคณะกรรมการรับเรื่องข้อร้องเรียน (ลงนาม 2 ส.ค. 2559)
 • รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse REcycle: 3Rs) คณะวิทยาศาสตร์ (ลงนาม 2 ส.ค. 2559)
 • คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (กรรมการสอบสัมภาษณ์) 20 ก.พ. 2560
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557-2561

สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล: สมาชิกสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนอาจารย์ประจำ (2553-2555)

สมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท.

 • นายกสมาคม
 • อุปนายกสมาคม
 • กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมนักศึกษา

 • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมสันทนาการ ปีการศึกษา 2557 – ปัจจุบัน

รางวัล

 • พนังงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดีเด่น สายวิชาการ (2551)
 • โล่บัณฑิตพสวท.ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โครงการพสวท. (2554)

ฝึกอบรม (ด้านบริหาร)

 • หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 15 (Mahidol Executive Development Program: MU-EDP #15) ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 14 ธ.ค. 2559

ฝึกอบรม (ด้านพัฒนาคุณภาพ)

 • TQA Application Writing (2561)
 • ASEAN AUN-QA Tier I (2561)
 • ASEAN AUN-QA Tier II (2561)
 • CUPT Indicators (2560)
 • CUPT QA Tier I & II (2559)
 • TQA Criteria (2559, 2561)
 • MU AUN-QA #1 (2558)
 • OHEC EdPEx Assessor (2555)
 • MU EdPEx Assessor  (2555)
 • MUQD Assessor #5 (2553)

งานวิจัย

 • Evolutionary genetics, Population biology
 • Molecular phylogenetics, Molecular evolution
 • Computational and mathematical biology

Research Projects (โครงการวิจัย)

 • โครงการ “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เรื่องแนวคิดด้านวิวัฒนาการยุคใหม่ สำหรับผู้เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิทยาสาสตร์การแพทย์” (พ.ศ. 2563)
 • การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการอนุรักษ์สัตว์ป่า (กระทิงและช้าง) ด้วยขบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) ในพื้นที่เขาแผงม้าและทองผาภูมิ (Empowering Local Communities to Conserve Wildlife (Gaur and Elephant) through Experientail Learning in Khao Paeng Ma and Thong Pha Phum) (Oct. 1, 2015 – Sep. 30, 2016)
 • ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับตัวของพืชเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 2554
 • ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับตัวของพืชเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 2553
 • การศึกษาการปรับตัวของพืชในบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 2552

บริการวิชาการ

 • วิทยากรร่วมการอบรมเรื่องการใช้ Google Cloud Platform: Google Classroom วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 L-02 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA v3 หมวด 6-9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วันที่ 28 ก.พ., 27 มี.ค., 17 เม.ย., 22 พ.ค., และ 26 มิ.ย. 2563)
 • วิทยาการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2563-2567 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี (23 ธ.ค. 2562)
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง Molecular Systematics and Phylogenetic Reconstruction ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (30 มีนาคม 2562)
 • กรรมการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไปร่วมงาน ICYS 2018
 • กรรมการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไปร่วมงาน ICYS 2017
 • กรรมการประเมินโปสเตอร์วิชาการ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559
 • กรรมการห้องบรรยาย วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559

วิชาที่สอน

บัณฑิตที่จบการศึกษา

 • กัปภาส ธรรมบัญชา (เอก) หลักสูตรพิษวิทยา (จบการศึกษาปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559)
  • Molecularly Toxicological and Immunolocial Responses of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus) to Silver Nanoparticle Induction
 • สนทยา มานะวัฒนา (สน) หลักสูตรชีววิทยา (จบการศึกษาปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560)
  • Taxonomic and Phylogeographic Study of Bulbuls in Genus Iole (Aves, Passeriformes, Pycnonotidae) (Thesis Defense on 14 Oct. 2016)

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

 • (ไม่มี)

นักศึกษาระดับปริญญาโท

 • (ไม่มี)

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 1. Promsing S., Pokethitiyook P., Kruatrachuea M., Ounjai P., Meetam M., Onparn N., Kumsopa A. (2021), Rhizoremediation of fuel oil by Vetiveria zizanioides in association with Kocuria sp. no. MU1 and Micrococcus luteus WN01. ScienceAsia 47: 96-105
 2. Sontaya Manawatthana, Parames Laosinchai, Nuttaphon Onparn, Warren Y. Brockelman, Philip D. Round; Phylogeography of bulbuls in the genus Iole (Aves: Pycnonotidae). Biological Journal of the Linnean Society 2017; 120 (4): 931-944. doi: 10.1093/biolinnean/blw013
 3. Kubpaphas Thummabancha, Nuttaphon Onparn & Prapansak Srisapoome(2016) Analysis of hematologic alterations, immune responses and metallothionein geneexpression in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) exposed to silver nanoparticles, Journal of Immunotoxicology, 13:6, 909-917, DOI: 10.1080/1547691X.2016.1242673
 4. Thummabancha K., Onparn N., and Srisapoome P. (2016), Molecular characterization and expression analyses of cDNAs encoding the thioredoxin-interacting protein and selenoprotein P genes and histological changes in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in response to silver nanoparticle exposure. Gene 577(2): 161-173.
 5. Saenna, P., Gilbreath, T., Onpan, N., & Panbangred, W. (2011). Actinomycetes community from starch factory wastewater. Research Journal of Microbiology, 6(6), 534-542.

การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

 • Share and Learn: 3 Years of IQA with AUN-QA ในงาน AUN-QA International Conference 2018 (March 26, 2018)

โปสเตอร์ (Poster Presentation)

หนังสือ

 • Wallace, A. R. (2020). The Malay Archipelago: The land of the orang-utan and the bird of paradise, a narrative of travel, with studies of man and nature [in Thai “หมู่เกาะมาเลย์”]. Macmillan, London. N. Chewawiwat,  T. Seelanan, N. Onparn, S. Sawangphol, Trans.), Bangkok, Matichon. (Original work published in 1886)
 • หลักชีววิทยา 1, 2 (2019) (ร่วมแปลและเรียบเรียงจาก Mader, S.S. and Windelspecht, M. (2014), Essential Biology 4th Edition, McGraw-Hill)
 • Darwin, C.R. (2015). The Origin of Species [In Thai] (N. Chewawiwat, U. Lertsakulpanich, C. Chanchao, T. Seelanan, N. Onparn, S. Sawangphol, and J. Denduangboripant, Trans.). Bangkok: Sarakadee. (Original work published 1859).

หน้าที่

 • ในฐานะกรรมการในคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อยื่นขอรับการประเมินรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) คณะวิทยาศาสตร์
  • ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อยื่นตขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามการดำเนินการที่ตั้งไว้
  • สนับสนุนข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
  • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อื่น ๆ

 • เข้าร่วมฟังสัมมนา “Thailand Quality Award 2019 Winner Conference” วันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
 • สมาชิก (ตลอดชีพ) สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วศวม) สมาชิกหมายเลข 100 เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2541

เว็บไซต์