SCBI 123 Process of Life

วทชว 123 กระบวนการของชีวิต (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558-2559)

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

ตารางเรียน

เอกสารประกอบการสอน

Nuttaphon_2016 อ.ณัฐพล (กลุ่ม PY/DT/VS)

หมายเหตุ ไฟล์ประกอบการสอนอยู่บนระบบ อินทราเน็ต (intranet)

การประกาศผลสอบกลางภาค (midterm)

  • วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2559 (หลังการสอบกลางภาค 11 มีนาคม 2559 เป็นเวลา 37 วัน)
  • สถานที่ติดประกาศคะแนน SC3-306
  • ค่าเฉลี่ย 35.17 คะแนน
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.0