Biology Summer Research Training

Biosummer_2015กำหนดการ

  • วันอังคารที่ 26 พ.ค. 10.00 ห้อง N-416 นัดหมาย นศ.ชั้นปีที่ 1 ที่แสดงความสนใจมาทำวิจัยในช่วงฤดูร้อนจำนวน 15 คน (เอกสารแนบ) มาแนะนำพูดคุยกัน เรียนเชิญอาจารย์ที่ว่างมาร่วมแนะนำ นศ.ด้วยนะคะ
  • เปิดสอนวิชา วทชว 373 (อ.ฐิตินันท์-ผู้รับผิดชอบรายวิชา)ระหว่าง 2-19 มิ.ย. มี นศ.ชีววิทยา ชั้นปี 2 สมัครเรียน จำนวน 21 คน
  • เปิดสอนวิชา วทชว 300 (อ.เมธา-ผู้รับผิดชอบรายวิชา) เริ่มเรียน 22 มิ.ย. มี นศ.ชีววิทยา ชั้นปี 2 แสดงความจำนงค์ จำนวน 15 คน
  • วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. จัด Bio Tea Time เพื่อพูดคุยในบรรยากาศสบายๆ ระหว่าง นศ.ชั้นปีที่ 1 กับอาจารย์  เรียนเชิญอาจารย์ที่ว่างเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะแจ้งเวลาและสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง