นักเรียนฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการอาจารย์ป๋วย อุ่นใจ ภาควิชาชีววิทยา รับเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เป็นเวลา 2 สัปดาห์

รายชื่อนักเรียนฝึกประสบการณ์

  • นางสาวปรอยฝน ชุริกานนท์
  • นางสาววีรฏา กิจโสภา
  • นางสาวศศิตา สุจริต
  • นางสาวสุรัชญา รอดปิ่นทอง
  • นางสาวกัญญาภัค นภัทรวี

อาจารย์ผู้ประสานงาน

  • นายวสัน ปุ่นผล
  • นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี
  • นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา

อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 04235.208/158 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง