คณะกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx ปี 2558

ภาควิชาชีววิทยา มีอาจารย์ที่เป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ความเป็นเลิศทางการศึกษา EdPEx ที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมผู้เยี่ยมสำรวจระบบ MU-EdPEx ได้แก่

  • ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
  • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง