การสรรหาหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 2559

ตามที่หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาคนปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ จะครบวาระดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา จึงได้มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาคนใหม่ขึ้น โดยจะดำเนินการตามกระบวนการที่ได้ระบุไว้นี้

กรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ)
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ (ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา)
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด (ผู้แทนอาจารย์ประจำ)
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ดำรงผล (ผู้ทรงคุณวุฒินอกภาควิชา)
 5. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับมอบหมาย (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศและรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน)

กระบวนการ

 • วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 การเสนอชื่อหัวหน้าภาควิชาล่วงหน้า (ธุรการภาควิชาฯ)
 • วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 การเสนอชื่อหัวหน้าภาควิชา (ธุรการภาควิชาฯ)
 • วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 วันสรรหาหัวหน้าภาควิชา (ห้อง K103)
  • สัมภาษณ์บุคลากรของภาควิชา

ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาให้กรรมการสรรหา

 • อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา (รวมถึงอาจารย์ที่มีตำแหน่งบริหาร)
 • พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อฯ แม้ทำงานอยู่ที่ภาควิชา

 • ลูกจ้าง

ผู้มีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อเป็นหัวหน้าภาควิชา

 • อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา

สถิติ

 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อหัวหน้าภาควิชาล่วงหน้า เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 มี 23 คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อหัวหน้าภาควิชาล่วงหน้า เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 มี 5 คน
 • รวมผู้มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 28 คน

ประกาศผลการสรรหา: (ประกาศทางเว็บไซต์หลังการประกาศอย่างเป็นทางการในภายหลัง)

การเสนอชื่อ
การเสนอชื่อ