การประเมินคุณภาพหลักสูตรป.โทและเอก ภาควิชาชีววิทยา 2563

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) โดย ผศ.ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ และ ผศ.ดร.มุทิตา วนาภรณ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) โดย อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส และ ผศ.ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง

ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพบรรยากาศวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง