การใช้กล้องจุลทรรศน์

วีดิโอสื่อการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ โดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงโดย อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ ผศ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ (เสียง) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง วีดิโอสอนการใช้กล้องจุลทรรศน์ ปฏิบัติการชีววิทยา 1 วทชว 102

Read more

มหันตภัยควันไฟบ่อขยะ

เสวนาพิเศษ “Science Cafe” เรื่อง “มหันตภัยควันไฟบ่อขยะ” โดยมีอาจารย์ประหยัด โภคฐิติยุกต์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาร่วมเสวนา วันที่จัดเสวนา: วันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้อง K102 ผู้ร่วมเสวนา พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์ รศ.ดร.เอกสิทธิ์

Read more

การเพาะกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเป็นการค้า

ประชาสัมพันธ์การเสวนาพิเศษโดยชมรมอยู่ดีมีสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเพาะกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเป็นการค้า โดยอาจารย์กรวิศฎ์ ณ ถลาง ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 58 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้อง K.102 วิทยากร อาจารย์กรวิศฎ์ ณ ถลาง

Read more

นักเรียนฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการอาจารย์ป๋วย อุ่นใจ ภาควิชาชีววิทยา รับเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รายชื่อนักเรียนฝึกประสบการณ์ นางสาวปรอยฝน ชุริกานนท์ นางสาววีรฏา กิจโสภา นางสาวศศิตา สุจริต นางสาวสุรัชญา รอดปิ่นทอง นางสาวกัญญาภัค

Read more

โครงการรื้อฟื้นตัวอย่างอ้างอิงและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม : โครงการรื้อฟื้นตัวอย่างอ้างอิงและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (Reference collection restoration and natural history museum establishment)   หลักการและเหตุผล พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) เป็นรูปแบบหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานที่ให้ความรู้แก่ประชาชน และดำเนินการวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม

Read more

รายการ TK Teen พาชม Bio-Geo Path

รายการ TK Teen ตอน Bio-Geo Path ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทสไทย NBT โดยมี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง คลิปรายการ

Read more