แสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลจากงาน SciEx2017

ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18 (The 18th Science Project Exhibition) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

SCBI 484 Senior Project in Biology 2

วทชว 484 งานวิจัยภาคนิพนธ์ 2 ปีการศึกษา 2561-2562 ปีการศึกษา 2559-2560 กำหนดการนำเสนอ Senior Project ปีการศึกษา 2559-2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 และวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ห้อง

Read more

ตัวแทน Plenary และ Short talk ภาควิชาชีววิทยา :นิทรรศนการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.sc.mahidol.ac.th/sciex2016/

Read more

นิทรรศนการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 วันที่: 27 พฤษภาคม 2559 สถานที่: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนร่วมงาน: http://www.sc.mahidol.ac.th/sciex2016/register.asp ผู้ประสานงานภาควิชาชีววิทยา รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุกรักษ์ อ.ดร.อลิสา ดำเนินสวัสดิ์ ข้อกำหนด รูปแบบบทคัดย่อ (MS Word) กำหนดส่ง

Read more

SciEx 2015 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ Science Project Exhibition เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอผลงานวิจัย (senior project) ในลักษณะของการประชุมวิชาการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในรูปแบบของการบรรยายและการนำเสนอโปสเตอร์ ในปีพ.ศ. 2558 นี้เป็นกิจกรรมครั้งที่ 16 และตามกำหนดการจะจัดงานนี้ขึ้นในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 0830-1630

Read more