นักศึกษาชีววิทยาหลักสูตรพิสิฐวิธานไปทำวิจัยต่างประเทศ

น.ส.พิชชาภา นิ้มวัฒนสกุล เดินทางไป Department of Plant Science, The Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 2 กันยายน – 3

Read more

แนะแนวการศึกษานักศึกษาชีววิทยาชั้นปี 2 ขึ้นปี 3

ภาควิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ที่จะเลื่อนชั้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษาพ.ศ. 2558-2559 ที่จะถึงนี้ ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:00-12:00 ณ ห้อง N516 นอกจากการแนะแนวแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังปัญหาหรือความคิดเห็นจากนักศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่นเรื่องการเดินทางไปเรียนบางวิชาที่ศาลายา

Read more

Special Problem in Biology

SCBI 300 Special Problem in Biology 2 หน่วยกิต (0-6-2) เทอมต้น ปีการศึกษา 2558 ตารางเรียน อาจารย์ผู้ประสานงาน อ.ดร.เมธา มีแต้ม หมายเหตุ: อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คะแนน หัวข้อที่ 4 และ

Read more