ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการรายวิชา

ความหลากหลายของสัตว์ 1

ปฏิบัติการชีววิทยา 2 เรื่องความหลากหลายของสัตว์ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคารวิทยาศาสตร์ 3 มหิดล ศาลายา ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง วทชว 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 อัลบั้มภาพปฏิบัติการเรื่องความหลากหลายของสัตว์

Read More
การสอบปฏิบัติการ

รายชื่อนักศึกษาขาดสอบ SCBI 104 (วันที่ 16 มี.ค. 2558)

นักศึกษาตามเลขประจำตัว และชื่อ-สกุล ต่อไปนี้เป็นผู้ไม่มีคะแนนสอบกลางภาควิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ผู้ประสานงานรายวิชา อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อีเมล์ nuttaphon.onp@mahidol.ac.th

Read More
ปฏิบัติการรายวิชา

SCBI 104 Biology Laboratories 2

วิชา วทชว 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 มีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา หน่วยกิต 1 (0-1-0) ปีการศึกษา 2561-2562 ตารางคุมสอบ ผู้ประสานงานรายวิชา: อ.เอกชัย และ อ.ชลิตา ปีการศึกษา 2560-2561

Read More
ปฏิบัติการ

ระบบประสาทและการรับสัมผัส 2558

ภาพจากปฏิบัติการชีววิทยา 2 เรื่องระบบประสาทและการรับสัมผัส ที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตึกวิทยาศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 อาจารย์ผู้จัดปฏิบัติการ: อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง ตอนที่ 1 ระบบประสาท ตอนที่ 2

Read More
ปฏิบัติการ

Animal Development Lab 2

ปฏิบัติการชีววิทยา 2 เรื่องการเจริญของสัตว์ 2 (Animal Development) ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 0930-1220 และ

Read More