ปฏิบัติการ

ระบบประสาทและการรับสัมผัส 2558

ภาพจากปฏิบัติการชีววิทยา 2 เรื่องระบบประสาทและการรับสัมผัส ที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตึกวิทยาศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558

อาจารย์ผู้จัดปฏิบัติการ: อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง

ตอนที่ 1 ระบบประสาท

ตอนที่ 2 การรับสัมผัส

  • การทดลองที่ 1 อัตราเร็วของการตอบสนองต่อสัมผัส
  • การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบความหนาแน่นของเซลล์รับสัมผัส
  • การทดลองที่ 3 การมองเห็นภาพสีและปรากฎการณ์ after image
  • การทดลองที่ 4 การรู้รสของลิ้น

การประเมินผล

  • รายงานปฏิบัติการเรื่องการรับสัมผัส
  • สอบปลายภาค (แล็บกริ๊ง)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง