รายชื่อนักศึกษาขาดสอบ SCBI 104 (วันที่ 16 มี.ค. 2558)

นักศึกษาตามเลขประจำตัว และชื่อ-สกุล ต่อไปนี้เป็นผู้ไม่มีคะแนนสอบกลางภาควิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ผู้ประสานงานรายวิชา

  • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อีเมล์ nuttaphon.onp@mahidol.ac.th
เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล คณะ สถานะ
5704086 น.ส. ดวงหทัย ฤกษ์ลักษณี DT ขาดสอบ
5403034 นางสาว ปภัสรินทร์ โรจน์อรุณอังกูร PY ขาดสอบ
5403097 นางสาว ภัทร์สิริ กฤษณุรักษ์ PY ขาดสอบ
5703105 น.ส. วทันยา อุดมพงศ์ไพบูลย์ PY ขาดสอบ
5703123 น.ส. ศุภิสรา บุญลัญชัยกุล PY ขาดสอบ
5703135 น.ส. หทัยชนก เลาห์บุตรี PY ขาดสอบ
5716006 นาย ณัฐภัทร มหาสังข์ VS ขาดสอบ
5715035 นาย ณัฐนนท์ สุขกำเนิด EN ขาดสอบ
5715056 น.ส. หทัยภัทร ขำเขียวงาม EN ขาดสอบ
5724156 น.ส. ศุภริดา ปานแสง KA ขาดสอบ
5724190 น.ส. กมลเนตร จันทา KA ขาดสอบ
5724195 นางสาว ชนากานต์ บุญเพิ่ม KA ขาดสอบ
5705054 นางสาว ณัฐกมล เข็มเงิน SC ขาดสอบ
5705073 นาย เทพฤทธิ์ อุ่นยวง SC ขาดสอบ
5705237 น.ส. ณัฐมน พรรณบัตร SC ขาดสอบ
5705252 นาย พงศธร สุขประเสริฐ SC ขาดสอบ
5705268 นาย วัชระ แห่วเนตร SC ขาดสอบ
5705281 นาย อลงกรณ์ แสงจันทร์ SC ขาดสอบ