SCBI 483 Senior Project in Biology I

วทชว 483 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1

ปีการศึกษา 2566

กำหนดการและลำดับนำเสนอรายวิชา SCBI 483/ 499 Senior project in Biology I
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566
ห้องบรรยาย L-01

ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ

 • วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 วันนำเสนอ Senior Project Proposal ณ ห้อง R502

1.นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ Powerpoint ไม่เกิน 5 นาที
2.ตอบคำถาม ไม่เกิน 3 นาที
3.ประเมินโดยอาจารย์ภาควิชาชีีววิทยา
4.คะแนนในการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย คิดเป็น 10% ของรายวิชา

ปีการศึกษา 2561

กำหนดการ

 • 31 ส.ค. 2561 ปฐมนิเทศรายวิชา
 • 30 พ.ย. 2561 นักศึกษาส่ง executive summary ของโครงร่างวิจัย เข้าสู่ระบบ Turnitin
 • 7 ธ.ค. 2561 นักศึกษานำเสนอโครงร่างงานวิจัยแบบปากเปล่า นำเสนอ 5 นาที ตอบคำถาม 3 นาที
 • 21 ธ.ค. 2561 นักศึกษาส่ง proposal ฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการ approve โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ ให้นักศึกษานำไปส่งที่คุณภัคจิรา

ผู้ประสานงานรายวิชา อ.เอกชัย และ อ.ชลิตา

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

 • วันที่เรียน: วันศุกร์
 • เวลาเรียน: 1330-1620 (3 คาบ)
 • สถานที่: L-02/SC3-200
 • ผู้ประสานงานรายวิชา: อ.เอกชัย และ อ.ชลิตา

ตารางเรียน

วันที่ หัวข้อ จำนวนชั่วโมง ผู้สอน
19 สิงหาคม ปฐมนิเทศ มารยาทการติดต่อทางอีเมล์ กระวนการทางวิทยาศาสตร์ 3 อ.เอกชัย อ.พรินท์พิดา
9 กันยายน จรรยาบรรณการทำวิจัย และการตรวจสอบการคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin 3 อ.สุพีชา อ.เอกชัย
16 กันยายน การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการสืบค้นข้อมูล 3 อ.เอกชัย
23 กันยายน การอ้างอิงงานวิจัย และการใช้โปรแกรม EndNote 3 อ.ชลิตา
21 ตุลาคม การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัย 3 อ.เอกชัย
28 ตุลาคม การนำเสนอข้อมูลงานวิจัย 3 อ.ชลิตา
11 พฤศจิกายน เทคนิคการนำเสนอ 3 อ.ปฐมพงษ์
8 ธันวาคม การนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 3 คณาจารย์

เกณฑ์การให้คะแนน

ที่ การประเมิน สัดส่วนคะแนน
1. การประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (ความตั้งใจ คามถูกต้อง ความก้าวหน้า พฤติกรรม การส่งงานตามที่มอบหมาย) 85%
2. ข้อเสนอโครงการวิจัย (รูปแบบ การอ้างอิง ตรงเวลา) 5%
3. การนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 10%
รวม 100%

ข้อเสนอโครงการวิจัย

 • กิจกรรมเพิ่มใหม่ปีการศึกษา 2559 กำหนดรูปแบบโดยผู้ประสานงานรายวิชา (อ.เอกชัย/อ.ชลิตา)
 • ภาษา: ไทย หรือ อังกฤษ
 • ส่วน Executive Summary เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 400 คำ)
 • กำหนดส่ง Executive Summary วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 • กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (TBA/ ติดต่อผู้ประสานงานรายวิชา)

ปีการศึกษา 2558-2559

กำหนดการ

 • 5 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์กรอกแบบสำรวจการรับนักศึกษาเข้าทำวิจัย ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (คุณภัคจิรา ผู้ประสานงาน)

หมายเหตุ

 • ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยชีววิทยา (senior project) เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาเท่านั้น

ผู้ประสานงานรายวิชา: รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ และ อ.ดร.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา