นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา ทุน หมายเหตุ
36 58xxxxx นางสาวน้ำค้าง แซ่ลี้
37 58xxxxx นายภัทรพล พรหมนันท์
35 5836123* นางสาวพรพิรุณ หนูรุ้ง อ.อรุณี คปก.
34 5836112* นายจิรวัฒน์ สลุงอยู่ อ.ปฐมพงษ์ ทุนเรียนดี
33 5836111* นายเอกสิทธิ์ สอนโพธิ์ อ.ป๋วย สมัครทุนเสริมสร้างนักวิทย์
32 5738744 นายภัทรพงษ์ พลเสน อ.ปฐมพงษ์ พสวท.
31 5738641 นางสาวพิชชาภรณ์ ดรุณสาสน์ อ.เมธา เสริมสร้างนักวิทย์ฯ 1 ปี
30 5738436 นางสาววรนุช บุนนาค อ.เมธา เรียนดี
29 5738435 นางสาวอัมรินทร์ เฉลิมธเนศพงศ์ อ.วัชรีพร เสริมสร้างนักวิทย์ฯ 1 ปี
28 5736500* นายภคนันท์ จันทร์สงเคราะห์ อ.ชูวงศ์ Mol.Genet. ศรีตรังทอง
27 5637396* นายอรรถพล อภัยทอง อ.เมธา ศรีตรังทอง
26 5636463* นางสาวสุพินดา ตาทิพย์ อ.ชูวงศ์ Mol.Genet. เรียนดี
25 5636462 นายฐกฤต อิ่มสมบูรณ์ อ.ครรชิต เรียนดี
24 5538678 นางสาวกมลวรรณ ศรีทอง อ.ประหยัด Env.Sci. เสริมสร้างนักวิทย์ฯ
22 5538125 นายทศพล เตโช อ.ชูวงศ์ Mol.Genet. เสริมสร้างนักวิทย์ฯ
23 5537968 นางสาวอมรรัตน์ เดชปาน อ.วัชรีพร พสวท.
21 5537350* นางสาวอรทัย ภักดี อ.เมธา -
19 5536876* นายแก่นพงศ์ บุญถาวร อ.ป๋วย ศรีตรังทอง
20 5536726 Mr.MINET GUY อ.ปัทมาภรณ์ Mol.Ent -
16 5536238 น.ส.พัทยา ศีลี อ.สุพีชา -
15 5536237 นายพีรเดช จินตสุทธิศักดิ์ อ.พหล Env.Sci. -
18 5536025* น.ส.สุภัชญา เตชะชูเชิด อ.ฟิลิบ พสวท.
17 5536024* นายจิงเหยาะ แซ่ล้อ อ.สังวรณ์ ศรีตรังทอง
14 5438225 นางสาวนิสารัตน์ อุดม อ.ชูวงศ์ Mol.Genet. เรียนดี
11 5437440 น.ส. สกุลพิชญ พรหมสิงห์ อ.ประหยัด Env.Sci. เสริมสร้างนักวิทย์ฯ
13 5437152 Mrs.Dubravka Selenic Minet อ.ปัทมาภรณ์ Mol.Ent -
12 5436046 นายก้องเกียรติ จำปาศรี อ.ประหยัด Env.Sci. เสริมสร้างนักวิทย์ฯ
10 5338699 น.ส.วันวิสา พุกแก้ว อ.ประหยัด Env.Sci. คปก.
9 5336974* น.ส.จิตพิสุทธิ์ สีประทุมโรจน์ อ.ประหยัด Env.Sci. คปก.
8 5336649* น.ส.ณัฐนรี ปิติมล อ.สมโภชน์ Ecology เรียนดี
7 5238759 นายปีย์ชนิตว์ เกษสุวรรณ อ.สมโภชน์ Ecology JSTP.
6 5238758 นายพิเชฐ นุ่นโต อ.สมโภชน์ Ecology พสวท.
5 5238038 Ms.Solene Janique อ.เอกชัย Mol.Ent ทุนนศ.ต่างชาติคณะฯ ปี52 (2ปี)
4 5237506* น.ส.ปาริฉัตร ฉายาพันธุ์ อ.มาลียา Env.Sci. คปก.
3 5237038* น.สพ.สนธยา มานะวัฒนา อ.ณัฐพล Evolution เสริมสร้างนักวิทย์ฯ TGIST
2 5138433 นายยศินทร์ กิติจันทโรภาส อ.ชูวงศ์ Mol.Genet. พสวท. ทำเรื่องต่ออายุการศึกษา
1 5036363* นายสมศักดิ์ ลิขิตรัตนพิศาล อ.เทวัญ Mol.Ent พสวท. ทำเรื่องต่ออายุการศึกษา

Biology_Graduate_Students_2015