เอกชัย จิรัฏฐิติกุล

อ.เอกชัย

Assistant Professor Dr.Ekgachai Jiratthitikul

ห้องทำงาน B412
โทรศัพท์ 02 201 5481
อีเมล์ ekgachai.jer@mahidol.ac.th

งานวิจัย

  • Systematics and evolution of insects
  • Phylogeography

ทุนวิจัย

  • ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจาปี 2559

งานที่ได้รับมอบหมาย

  • กรรมการค่ายเสริมสร้างวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

การเรียนการสอน