นักศึกษาอาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส 5505xxx

ภาควิชาชีววิทยาจัดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อที่ภาควิชาชีววิทยา มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทั่วไป ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 และติดตามไปเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 4 โดยอาจารย์แต่ละท่านจะมีนักศึกษาในการดูแลไม่เกิน 10 คน

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา เลขประจำตัว 5505xxx แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทั่วไปดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 อ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล ประเภท
1 5505007 นาย กฤตณัฐ ชูดวง ST
2 5505011 นาย กษิจฐ์ ฉัตรศิริศุภชัย ST
3 5505031 นางสาว จิราภรณ์ เหล่าพัฒนวิโรจน์ ADC
4 5505042 นางสาว ชนนิกานต์ หาญไพบูลย์ D
5 5505043 นางสาว ชนม์ชนก แสงอาทิตย์อุทัย ADC
6 5505051 นาย ชวกร วงษ์เรืองพิบูล Q
7 5505056 นางสาว ฐิติมา แช่มสา ADC
8 5505066 นางสาว ณัฐกานต์  ทองสุข &
9 5505072 นาย ณัฐพล ทองเทียบ ADC

กลุ่มที่ 2 อ.ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล ประเภท
1 5505093 นางสาว ธนภรณ์ เพ็ชร์รื่น ST
2 5505098 นางสาว ธนัชกรณ์ อัศวศรีวรนันท์ D
3 5505102 นางสาว ธนิดา เหล่าภานุพงษ์ Q
4 5505104 นางสาว ธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ OLY
5 5505107 นาย ธีรยุทธ ช่วยแก้ววัฒนา ADC
6 5505140 นางสาว พรภัสสร ชื่นอารมณ์ D
7 5505147 นางสาว พิชชาภา นิ้มวัฒนากุล DPST
8 5505148 นางสาว พิชญ์สิณี จ่าแก้ว D

กลุ่มที่ 3 อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล ประเภท
1 5505157 นางสาว พิมพ์ขวัญ พัฒนกาญจน์กูล ADC
2 5505159 นางสาว พิมพ์พิมล นนทลี ST
3 5505163 นาย เพิ่มคุณ เพิ่มศิริวิศาล &
4 5505166 นางสาว แพรวา ฉายวิจิตร &
5 5505172 นาย ภาณุวัฒน์ เอี่ยมวงษ์ ADC
6 5505173 นางสาว ภารดี ทีบำรุง ADC
7 5505184 นาย รวินศักดิ์ ภูมิธนนิเวศน์ D
8 5505196 นางสาว วรวลัญช์ บุณยมาลิก D

กลุ่มที่ 4 ผศ.ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล ประเภท
1 5505197 นางสาว วรุณ บุณยอุดมศาสตร์ D
2 5505199 นาย วิธวินทร์ วรกิจจานนท์ Q
3 5505203 นางสาว วิรยา สินธุเจริญ D
4 5505204 นาย วีระยุทธ คำดี ADC
5 5505205 นาย ศรัณย์ ตุ้มทอง Q
6 5505210 นาย ศิวัช เรืองเริงกุลฤทธิ์ PCC
7 5505213 นาย ศุภณัฐ พ่วงพงษ์ ST
8 5505221 นางสาว สายน้ำผึ้ง ชูชื่น D

กลุ่มที่ 5 ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล ประเภท
1 5505222 นางสาว สาระวารี โคตรศรี D
2 5505223 นาย สารัช เลิศจินตนากิจ &
3 5505228 นาย สิริวัฒน์ ธัญญเจริญ Q
4 5505232 นางสาว สุจิตรา เจือทิน Q
5 5505244 นางสาว สุพิชญา สุขมาก ADC
6 5505245 นางสาว สุภารัตน์ กลิ่นสว่าง Q
7 5505250 นางสาว แสงแก้ว พานจันทร์ D
8 5505274 นาย สรธัญ จารุวาที ADC

ประเภทของนักศึกษา
ตัวย่อ ความหมาย ตัวย่อ ความหมาย ตัวย่อ ความหมาย ตัวย่อ ความหมาย
ST ศรีตรังทอง DPST พสวท. ADC แอดมิชชันกลาง ADD แอดมิชชันตรง
Q โควตา AJ อำนาจเจริญ NSTD สวทช. NSW นครสวรรค์
KAN กาญจนบุรี JSTP โครงการอัจฉริยภาพ MW โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ D โครงการส่งเสริมความถนัด