Senior Project Presentation 2018

การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

วันพฤหัสที่ 26 และวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมงาน SciEx2018

 • Plenary talk: นายวชิรวิชญ์ รักชัย
 • Short talk เช้า:
  • นายกนกพล มงคล
  • นายโชติวัฒน์ ศรีเพชรดี
 • Short talk บ่าย:
  • นายณัฐนนท์ วุฒิตันติศีล
  • น.ส. ณิชากร วรขจิต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง