SCBI 472 Seminar in Biology 2

SCBI 472 สัมมนาชีววิทยา 2

(ทุกวันอังคาร เวลา 13:30-15:30 น. Room: R502)

ปีการศึกษา 2562-2563

ภาพบรรยากาศการสัมมนาชีววิทยา 2 ณ ห้อง R502

ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาของนักศึกษาในแต่ละครั้ง ครั้งละ 4 คน

เกณฑ์การพิจารณาการนำเสนอสัมมนาของนักศึกษา

1. ด้านทักษะ
– การสื่อความหลายของสไลด์
– ความถูกต้องของสไลด์
– การพูดและบุคลิก
– การจัดการคำถาม
2. ด้านความรู้
– ความเข้าใจเนื้อหา
– ที่มา ความสำคัญ และการนำไปใช้
– การคัดกรองข้อมูล
– การตอบคำถาม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

  • Google Drive Folder รวมเปเปอร์หลักที่นักศึกษาใช้สัมมนา (เผยแพร่ภายในภาควิชา)
วันที่ ลำดับการพูด ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ชื่อหัวข้องานวิจัย
13/2/2018 1 อัชฌาภณ เทพพิชัยยานนท์ 5705211 Epicardial application of cardiac progenitor cells in a 3D-printed gelatin/hyaluronic acid patch preserves cardiac function after myocardial infarction
2 ปัณฑารีย์ กรณ์ญาณี 5705112 Circadian actin dynamics drive rhythmic fibroblast mobilization during wound healing
3 โชทิชา สุวรรณโคตร 5705044 Isolation and characterization of crude oil degrading bacteria from the Persian Gulf (Khorramshahr provenance)
4 ปฐมชัย พุ่มทองแท้ 5705107 Three-dimensional trajectories affect the epaxial muscle activity of arboreal snakes crossing gaps
20/2/2018 5 สุภัคมงคล สงวนสุข 5705199 The enhanced drought tolerance of rice plants under ammonium is related to aquaporin ( AQP )
6 วิศวมิตรี บัณฑิตย์ 5705171 Grooming behaviors of black-tailed prairie dogs are influenced by flea parasitism, conspecifics, and proximity to refuge
7 นายกนกพล มงคล 5705001 Environmentally benign synthesis of phytochemicals-capped gold nanoparticles as nanopriming agent for promoting maize seed germination
8 สัณห์สินี บุญกิจ 5705194 Anticancer effect of triterpenes from Ganoderma lucidum in human prostate cancer cells
27/2/2018 9 ญาสุมิน วรกิจจานนท์ 5705049 The Presence of Two Receptor-Binding Proteins Contributes to the Wide Host Range of Staphylococcal Twort-Like Phages
10 จันทัปปภา อินทร์เมือง 5705227 Antibacterial and Antioxidant Activity of Black Mulberry (Morus nigra L.) Extract for Acne Treatment
11 ชลิตา ดำแก้ว 5705037 Novel bacteriophage therapy for controlling metallo-beta-lactamase producing Pseudomonas aeruginosa infection in Catfish
12 สุทธิคุณ แพ่งผ่องใส 5705198 The effectiveness of environmental education: can we turn tourists into “greenies’?
6/3/2018 13 นภภัสสร บุญดี 5705095 Macrophages in keloid are potent at promoting the differentiation and function of regulatory T cells
14 ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ 5705186 An annular photobioreactor with ion-exchange-membrane for nontouch microalgae cultivation with wastewater
15 ปาริชาติ จิตรชวาล 5705116 Molecular, serological and in vitro culture-based characterization of Bourbon virus, a newly described human pathogen of the genus Thogotovirus
16 ศุภลักษณ์ พันธ์วงค์ 5705189 High Temperature-Induced Abscisic Acid Biosynthesis and Its Role in the Inhibition of Gibberellin Action in Arabidopsis Seeds.
20/3/2018 17 อรพินท์ อุมาลี 5705207 Colour polymorphism and genetic relationships among twelve subspecies of Callosciurus finlaysonii in Thailand
18 ไอริณ สุขขา 5705216 Coxiella-like endosymbiont associated to the “Anatolian brown tick” Rhipicephalus bursa in Southern Italy
19 นวสิน บุบผาชาติ 5705097 Responses of reef building corals to microplastic exposure
20 โชติวัฒน์ ศรีเพชรดี 5705043 Co-Transplantation of Adipose tissue-derived Stromal Cells and Olfactory Ensheathing Cells for Spinal Cord Injury Repair
27/3/2018 21 นางสาวศศินุช บุญเจริญ 5705180 Tuned in: plant roots use sound to locate water
22 นายวชิรวิชญ์ รักชัย 5705162 Population genetic structure and ancestry of steelhead/rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) at the extreme southern edge of their range in North America
23 อนุพงศ์ บุญยะเจริญจิตต์ 5705204 Bioconversion of distillers’ grains hydrolysates to advanced biofuels by an Escherichia coli co-culture
24 นางสาวพิชญา ศัลยกะลิน 5705131 Variations among rice cultivars in subcellular distribution of Cd: The relationship between translocation and grain accumulation
3/4/2018 25 ภัทราวรรณ อัคฮาดศรี 5705144 First report of Amblyomma helvolum (Acari: Ixodidae) from the Taiwan stink snake, Elaphe carinata (Reptilia: Colubridae), collected in southern Taiwan
26 วราลี เอื้อจิตติโภคา 5705267 Metal bioremediation by CrMTP4 over-expressing Chlamydomonas reinhardtii in comparison to natural wastewater-tolerant microalgae strains
27 สุธินี ศิริโสดา 5705276 Patterns of flower visitor abundance and fruit set in a highly intensified cereal cropping system in a Mediterranean landscape
28 ณิชากร วรขจิต 5705068 Synthesis of bacteriophage lytic proteins against Streptococcus pneumoniae in the chloroplast of Chlamydomonas reinhardtii
10/4/2018 29 ปัณณพันธ์ มกระธัช 5705113 Induction of proteotoxic stress by the mycotoxin patulin
30 ธามม์ อุดมคณารัตน์ 5705087 Vaccinium corymbosum L. (blueberry) extracts exhibit protective action against cadmium toxicity in Saccharomyces cerevisiae cells
31 อาทิตยา กิจโชติสกุล 5705283 Effect of NaCl on the heavy metal tolerance and bioaccumulation of Zygosaccharomyces rouxii and Saccharomyces cerevisiae
32 ณัฐนนท์ วุฒิตันติศีล 5705058 Mislabeling in Indian seafood: An investigation using DNA barcoding
24/4/2018 33 ภัทรพรรษ์ ลิมปะพันธุ์ 5705143 Effect of social housing and oxytocin on the motivation to self-administer methamphetamine in female rats
34 ณิชกานต์ อารีสิริรุ่งเรือง 5705064 A tale of two sites: Twitter vs. Facebook and the personality predictors of social media usage
35 วีรดา ชัยศิริ 5705172 Chitosan elicitation for increased curcumin production and stimulation of defence response in turmeric (Curcuma longa L.)
36 ธนพร หนูโหยบ 5705077 Effects of ferrous sulfate amendment and water management on rice growth and metal(loid) accumulation in arsenic and lead co-contaminated soil
1/5/2018 37 พีรดล โสตถิเศรษฐ 5705256  Loop-Mediated Isothermal Amplification Label-Based Gold Nanoparticles Lateral Flow Biosensor for Detection of Enterococcus faecalis and Staphylococcus aureus
38 กมลวัฒน์ เนตร์บุตร์ 5705221 Biosorption of manganese from groundwater by biomass of Saccharomyces cerevisiae
39  รัชพล ปลูกอ้อม 5705159 Incorporation of cigarette butts into nests reduces nest ectoparasite load in urban birds: new ingredients for an old recipe?
40 อนงค์ณัฐ วงษ์ปาน 5705203 Maintaining viability and characteristics of cholangiocarcinoma tissue by vitrification-based cryopreservation
หมายเหตุ 13 มีนาคม 2018 midterm exam week ไม่มีสัมมนา

 

วทชว 472 สัมมนาชีววิทยา 2

Presentation Schedule 2016 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558-2559)

กำหนดการ
กำหนดการ

ผู้ประสานงานรายวิชา: อ.ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง