SCBI 471 Seminar in Biology 1

วทชว 471 สัมมนาชีววิทยา 1

การนำเสนอหัวข้อสัมมนาชีววิทยา โดยนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) ชั้นปีที่ 4

ปีการศึกษา 2560

ห้อง
ลำดับ
เวลา*(tentative)
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
หัวข้อพรีเซนท์
L-0319:00 - 9:205705037ชลิตา ดำแก้วA Thermophilic Phage Endolysin Fusion to a Clostridium perfringens-Specific CellWall Binding Domain Creates an Anti-Clostridium Antimicrobial with Improved Thermostability
L-0329:20 - 9:405705049ญาสุมิน วรกิจจานนท์The Clostridium difficile cell wall protein CwpV confers phase-variable phage resistance
L-0339:40 - 10:005705064ณิชกานต์ อารีสิริรุ่งเรืองStress, eating and the reward system
L-03410:15 - 10:355705087ธามม์ อุดมคณารัตน์Phosphate disruption and metal toxicity in Saccharomyces cerevisiae: Effects of RAD23 and the histone chaperone HPC2
L-03510:35 - 10:555705095นภภัสสร บุญดีClonorchis sinensis excretory-secretory products promote the migration and invasion of cholangiocarcinoma cells by activating the integrin β4–FAK/Src signaling pathway
L-03610:55 - 11:155705107ปฐมชัย พุ่มทองแท้Molecular mechanisms of Charcot-Marie-Tooth neuropathy linked to mutations in human myelin protein P2
L-03713:00 - 13:205705113ปัณณพันธ์ มกระธัชCisplatin-induced cell death in Saccharomyces cerevisiae is programmed and rescued by proteasome inhibition
L-03813:20 - 13:405705143ภัทรพรรษ์ ลิมปะพันธุ์Dynamic changes in social dominance and mPOA GnRH expression in male mice following social opportunity
L-03913:40 - 14:005705194สัณห์สินี บุญกิจEstablishment and characterization of a novel highly aggressive gallbladder cancer cell line, TJ GBC2
L-031014:15 - 14:355705203อนงค์ณัฐ วงษ์ปานSALL4 is a novel therapeutic target in intrahepatic cholangiocarcinoma
L-031114:35 - 14:555705211อัชฌาภณ เทพพิชัยยานนท์Interspecies organogenesis generatesautologous functional islets
L-031214:55 - 15:155705256พีรดล โสตถิเศรษฐDevelopment of multiplex loop mediated isothermal amplification (m-LAMP) label-based gold nanoparticles lateral flow dipstick biosensor for detection of pathogenic Leptospira
L-0219:00 - 9:205705058ณัฐนนท์ วุฒิตันติศีลThree routes to crypsis: Stasis, convergence, and parallelism in the Mastigias species complex (Scyphozoa, Rhizostomeae)
L-0229:20 - 9:405705097นวสิน บุบผาชาติPhosphate deficiency promotes coral bleaching and is reflected by the ultrastructure of symbiotic dinoflagellates
L-0239:40 - 10:005705159รัชพล ปลูกอ้อมBed bug aggregation on dirty laundry: a mechanism for passive dispersal
L-02410:15 - 10:355705116ปาริชาติ จิตรชวาลMorphological and molecular identification of the brown dog tick Rhipicephalus sanguineus and the camel tick Hyalomma dromedarii (Acari: Ixodidae) vectors of Rickettsioses in Egypt
L-02510:35 - 10:555705216ไอริณ สุขขาMolecular identification of Borrelia genus in questing hard ticks from Portugal: Phylogenetic Fever-like Borrelia sp.characterization of two novel Relapsing
L-02610:55 - 11:155705144ภัทราวรรณ อัคฮาดศรีCase Report: Clinical Features of a Case of Suspected Borrelia miyamotoi Disease in Hokkaido, Japan
L-02713:00 - 13:205705171วิศวมิตรี บัณฑิตย์Evolution of bilaterally asymmetrical larvae in freshwater mussels (Bivalvia: Unionoida: Unionidae)
L-02813:20 - 13:405705180ศศินุช บุญเจริญMultiple occurrences of king penguin (Aptenodytes patagonicus) sexual harassment by Antarctic fur seals (Arctocephalus gazella)
L-02913:40 - 14:005705198สุทธิคุณ แพ่งผ่องใสSeasonal and Habitat Distribution of Birds in the Central Plain: A Survey at Salaya, Nakhon Pathom, Thailand
L-021014:15 - 14:355705207อรพินท์ อุมาลีBiodiversity of benthic microbial communities in bioturbated coastal sediments is controlled by geochemical microniches
L-021114:35 - 14:555705227จันทัปปภา อินทร์เมืองSearch for biological activities from an invasive shrub species rose myrtle (Rhodomyrtus tomentosa)
L-021214:55 - 15:155705276สุธินี ศิริโสดาEnhancing spider families and spider webs in Indian rice fields for conservation biological control, considering local and landscape management
L-0419:00 - 9:205705044โชทิชา สุวรรณโคตรBacterial interactions and implications for oil biodegradation process in mangrove sediments
L-0429:20 - 9:405705186ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐSelective bioaccumulation of rubidium by microalgae from industrial wastewater containing rubidium and lithium
L-0439:40 - 10:005705204อนุพงศ์ บุญยะเจริญจิตต์Metabolic and process engineering of Clostridium cellulovorans for biofuel production from cellulose
L-04410:15 - 10:355705221กมลวัฒน์ เนตร์บุตร์The use of Saccharomyces cerevisiae for removing cadmium(II) from aqueous waste solutions
L-04510:35 - 10:555705283อาทิตยา กิจโชติสกุลAdaptation of Saccharomyces cerevisiae to toxic manganese concentration triggers changes in inorganic polyphosphates
L-04610:55 - 11:155705001กนกพล มงคลEffects of surface charge on the fate and phytotoxicity of gold nanoparticles to Phaseolus vulgaris
L-04713:00 - 13:205705077ธนพร หนูโหยบAccumulation, translocation and conversion of six arsenic species in rice plants grown near a mine impacted city
L-04813:20 - 13:405705131พิชญา ศัลยกะลินPhysiological, genetic, and molecular characterization of a high-Cd-accumulating rice cultivar, Jarjan
L-04913:40 - 14:005705172วีรดา ชัยศิริExogenous application of chitosan on biochemical and physiological characteristics, phenolic content and antioxidant activity of two species of basil (Ocimum ciliatum and Ocimum basilicum) under reduced irrigation
L-041014:15 - 14:355705189ศุภลักษณ์ พันธ์วงค์Effects of paclobutrazol on cultivars of Chinese bayberry (Myrica rubra) under salinity stress
L-041114:35 - 14:555705199สุภัคมงคล สงวนสุขEnhancement of root systems improves productivity and sustainability in water saving ground cover rice production system
L-041214:55 - 15:155705267วราลี เอื้อจิตติโภคาHeterologous co-expression of a yeast diacylglycerol acyltransferase (ScDGA1) and a plant oleosin (AtOLEO3) as an efficient tool for enhancing triacylglycerol accumulation in the marine diatom Phaeodactylum tricornutum

ปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ห้องสัมมนา: C311 เวลา 14:00-15:00

สัปดาห์ที่ วันที่ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 4
1 20-Aug แนะนำวิชา
2 27-Aug กษิจฐ์ แพรวา ธนภรณ์ ธนิดา
3 3-Sep พิชชาภา สิริวัฒน์ พิชญ์สิณี
4 10-Sep เทพชัย ศิวัช
5 17-Sep วรวลัญช์ รวินศักดิ์ วรุณ
6 24-Sep พิมพ์พิมล กฤตณัฐ วิรยา
7 1-Oct พรภัสสร ธีรยุทธ สาระวารี
8 8-Oct วีระยุทธ ชนม์ชนก ธัญพิชชา
9 15-Oct สอบกลางภาค
10 22-Oct ศรัณญ์ จิราภรณ์ แสงแก้ว
11 29-Oct พิมพ์ขวัญ สายน้ำผึ้ง ฐิติมา
12 5-Nov ชนนิกานต์ ธนัชกรณ์ สารัช
13 12-Nov สุภารัตน์ ภาณุวัฒน์ สุจิตรา
14 19-Nov สุพิชญา ณัฐพล ชวกร
15 26-Nov ภารดี ศุภณัฐ วิธวินทร์
16 3-Dec เพิ่มคุณ สรธัญ ณัฐกานต์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง