จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน และ อ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” 10-12 มิถุนายน 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

STEM_Education_Participation_20150610

กิจกรรมสะเต็มศึกษา: สว่างไสวด้วยสายน้ำ

ภาพแสดงการทดสอบเบื้องต้น
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง