SCBT 401 Bioinformatics

Academic Year 2021

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเรียนการสอนวิชานี้ในหัวข้อ Phylogenetic Tree ต้องเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด แต่ก็ยังสามารถจัดการให้นักศึกษาสามารเข้าเรียนและทำงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งใช้โปรแกรมที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตได้ โดยในงานที่มอบหมายชิ้นที่ 2 มีหัวข้อที่นักศึกษาเลือกมาศึกษาโดยใช้วิธีตรวจสอบสมมติฐานด้วย phylogenetic tree ดังนี้

IDNo:

Assignment 2 Title

6105068

Are Shrimp and Mantis Shrimp Related?

6105106

ปลาฉลามขาวและปลาฉลามวาฬมีความใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการหรือไม่

6105150

Are Siberian Cat and Siberian Dog Related?

6105303

Variation of SARS-CoV-2 Spike Protein

6105001

How is the Relationship between Butterfly and Moth?

6105003

The Relationship of Prolactin Proteins between Human and Household Pets

6105025

How are the Relationship between Alpaca and Lama?

6105033

How Close are Lions and Tigers?

6105034

Did Domestic Cats Evolve from Tigers or Lions?

6105044

Myoglobin Phylogenetic Tree

6105050

How are the Relationship of Anthocyanin-Rich Fruits?

6105053

ความสัมพันธ์ของโปรตีน Insulin Receptor ระหว่างปลาช่อนเหนือ (Chana argus) กับมนุษย์ (Homo sapiens)

6105065

Are Fly and Mosquito Closely Related?

6105074

Echinochloa crussgalli และ Oryza sativa มีบรรพบุรุษร่วมกันหรือไม่

6105081

How are the Relationship between Human and Zebrafish?

6105086

How are the Relationship between Wolf and Red Fox?

6105091

Is There a Relationship between Nitric Oxide Synthase (NOS2) Gene in Humand and House Mouse?

6105105

ความสัมพันธ์ระหว่าง Saccharomyces cerevisiae กับ Zygosaccharomyces rouxii ที่ใช้เป็นหัวเชื้อสำหรับหมักซีอิ๊วในขั้นตอน Moromi Fermentation

6105109

What are the Relationships of Luciferase Alpha Subunit Protein among Different Bacteria?

6105110

Are Penicilium roqueforti and Mucor racemosus Closely Related?

6105123

ความสัมพันธ์ของยีน APOE ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับสัตว์น้ำ

6105130

Whose ARL4 Gene is Most Related with Cow?

6105158

Are Pichia pastoris and Saccharamyces cerevisiae Closely Related?

6105163

How was the Relationship between Animals in Phylum Cnidaria?

6105164

ทำสุนัขกับแมวโดยทั่วไปจึงมีขนาดตัวต่างกัน

6105189

Which Gram-Negative Bacteria have Transcriptonal Regulator AraC Most Similar to Pseudomonas aeruginosa?

6105191

Is Blue Whale related to Pink Dolphin?

6105196

How Related between Jujube and Asian Pear?

6105298

ความสัมพันธ์ของสุนัข (Canis lupus familiaris) กับโลมาครีบขาวในแง่ของความแสนรู้ ความเฉลี่ยวฉลาด

Academic Year 2020-2021

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การเรียนการสอนในรายวิชา SCBT401 ในปีนี้ เพิ่มช่องทางการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom ให้นักศึกษาได้เข้าถึงเอกสารประกอบการสอน การทำงานที่ได้รับมอบหมายกันอย่างเป็นระบบ แต่เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนไม่มาก จึงให้มาเรียนได้ในห้องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้ด้วยมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคในระดับที่ควรจะเป็น

ภาพตัวอย่างการส่งงานผ่านระบบ Google Classroom 

งานชิ้นที่ 1 อธิบายองค์ประกอบของ phylogenetic tree
งานชิ้นที่ 2 ทดสอบสมมติฐานและตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วย phylogenetic tree

หัวข้อโครงงานในงานชิ้นที่ 2 (ให้เวลาทำ 1 สัปดาห์)

  • (…)

Academic Year 2019-2020

ปีการศึกษา 2562-2563

เอกสารประกอบการสอน

ข้อมูลการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย (assignment)

ชื่อ-สกุล นักศึกษา Assignment 1 Assignment 2 หัวข้องานวิจัยย่อย
นายจิรโชติ กรัณยากรณ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว Phylogenetic relation ship of centipede genus Scolopendra in South east asia
น.ส.ชนนิกานต์ เจริญพานิช ส่งแล้ว ส่งแล้ว Whose HUB1 is most related with Magnaporthe oryzae?
น.ส.ชนิดา ลิ้มธรรมประเสริฐ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ยุงลายบ้านและยุงลายสวน มีความใกล้ชิดทางวิวัฒนาการกันมากเพียงใด
น.ส.วลีพร แซ่ตั๊ง ส่งแล้ว ส่งแล้ว The Evolutionary Relationship of Gnawing Mammals
นายสิรวิชญ์ นาสารี ส่งแล้ว ส่งแล้ว Should human have a closer relationship with apes than monkeys?
น.ส.อริสรา ทับทิมย้อย ส่งแล้ว ส่งแล้ว How are the relationship among green pit viper snakes?
น.ส.พสุนันทน์ รัตนรุ่งโรจน์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างแมวดาวกับเสือปลาเป็นอย่างไร
น.ส.กนกวรรณ มีนธนานันท์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว Are Influenza A virus closely related?
นายกฤษฏิ์ ประชุมดี ส่งแล้ว ส่งแล้ว How are the relationship between elephant and tapir?
น.ส.จันทกานติ์ สุขเกษม ส่งแล้ว ส่งแล้ว Are yeast and algae relative?
น.ส.พัชรินทร์ วงศ์พาสุข ส่งแล้ว ส่งแล้ว Are mungbeans and cashews closely related?
น.ส.ระพีพรรณ ดวงจันทร์โชติ ส่งแล้ว ส่งแล้ว Are Sheep and Goat Related?
น.ส.สิริธัช ภมรสูต ส่งแล้ว ส่งแล้ว How closely between Zebra – Okapi – Giraffe?
น.ส.สุพิชชา จิระวิชชเลิศ ส่งแล้ว ส่งแล้ว Are mantis shrimp closely relate to shrimps, prawns, lobsters or crabs?
น.ส.อรนิภา ปะวะโน ส่งแล้ว ส่งแล้ว How closely relate between rate and mice
น.ส.ณัฐนิช เด่นไชยรัตน์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว How relationship of 18s rRNA sequence in Saccharomyces spp?
น.ส.ณัฐสุดา ชัยมุสิก ส่งแล้ว ส่งแล้ว Are hippopotamus and rhinoceros closely related?
นายอัครพงษ์ เปล่งพานิช ส่งแล้ว ส่งแล้ว How are relationship between Salmonella spp. and Escherichia coli?

Credit 2-3-5

Academic Year 2018-2019

  • Course Syllabus 2018 (PDF)

เอกสารประกอบการสอน

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

เอกสารประกอบการสอนเรื่อง Phylogenetics (PDF)

เอกสารประกอบการสอนเรื่อง Phylogenetic Laboratory (PDF)

Assignments (20 pts as final exam score)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1 Phylogenetic Anatomy (10 pts)
  • 2 Mini Project in Phylogenetics (10 pts)

 

นักศึกษา 2561

ที่ ชื่อ-สกุล Assignment 1 Assignment 2 Project Title
1 น.ส. กุลธีรา ธนพิรุณธร ส่งแล้ว ส่งแล้ว สิ่งมีชีวิตในไฟลัมเดียวกัน มีลักษณะทางกายภาพและแหล่งที่อยู่คล้ายกัน จะมีความใกล้ชิดทางสายพันธุ์มากกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะต่างกันแต่อยู่ในไฟลัมเดียวกันหรือไม่
2 น.ส. ชนัญญา ตันสถาพร ส่งแล้ว ส่งแล้ว Are Blue Whales and Dugong closely related?
3 น.ส. ธนัตดา พรหมโหร ส่งแล้ว ส่งแล้ว How close are we to the monkeys?
4 น.ส. เบวรินทร์ แตงเทศ ส่งแล้ว ส่งแล้ว Are ants and bees related?
5 น.ส. ปัญญดา โถวเจริญ ส่งแล้ว ส่งแล้ว Are Fox and Dog closely related?
6 น.ส. ภัทรมน ไกรสมเด็จ ส่งแล้ว ส่งแล้ว How relationship of TP53 gene in different animals?
7 น.ส. ภูริชญา เวชโช ส่งแล้ว ส่งแล้ว Are fish in the sea closely related?
8 น.ส. รำไพ สิทธิคง ส่งแล้ว ส่งแล้ว Dehydrin Gene ในมันสำปะหลังเหมือนในมันฝรั่ง ข้าวโพด ข้าวและยางพาราหรือไม่??
9 น.ส. ลลิตา จันทร์เทียน ส่งแล้ว ส่งแล้ว Annexin gene ใน Arabidopsis เหมือนกับในมันสำปะหลังหรือไม่?
10 น.ส. สุภาวดี จันทสุวรรณ ส่งแล้ว ส่งแล้ว เห็ดหอมกับเห็ดนางฟ้า  มีความใกล้เคียงกันหรือไม่ ?
11 นาย ชณภัส สิปปอักษร ส่งแล้ว ส่งแล้ว How closely common ancestor  of Kangaroo, Koala and Sloth?
12 น.ส. ฐิตาพร ตรีวรเวทย์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว How relationships of living organisms in mammal species (phylogenetic tree of Heme Oxygenase Gene (Hmox1))
13 น.ส. ฑิฆัมพร คงคา ส่งแล้ว ส่งแล้ว หมีแพนด้าเป็นสัตว์นักล่าเช่นเดียวกับหมีสีน้ำตาลและหมีขั้วโลกหรือไม่
14 น.ส. ณัฐธยาน์ บุญมาก ส่งแล้ว ส่งแล้ว นกกับไก่มีความสัมพันธ์อย่างไร
15 น.ส. บุษกร เดชาพิทักษ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว What are the relationships of anti-mirobial protein gene (Amp gene) in different plants?
16 น.ส. ปิยธิดา วัฒนศิริ ส่งแล้ว ส่งแล้ว How are the relationship of Leptospira species?
17 น.ส. ศรพรพรรณ์ ไพเราะ ส่งแล้ว ส่งแล้ว How are relationship of each Bactrocera species?
18 น.ส. สุธาสินี คณิตจินดา ส่งแล้ว ส่งแล้ว Are tardigrade and crustacean closely related?
19 นาย อภิสิทธิ์ เนรมิตธนกุล ส่งแล้ว ส่งแล้ว How related between frog and toad?

Academic Year 2017-2018

Lecture: Thursday 1330-1530

Laboratory: Friday 1330-1630

Venue: P114

Course Co-ordinator: Assoc. Prof. Dr. Jarunya Narangajavana

ที่
เลขประจำตัว
คำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
Assignment 1
Assignment 2
15605262นายสิทธิพงศ์ วงษ์วานDropDrop
25705018น.ส.กุลย์ฤญาณี ทองหัวไผ่ส่งแล้วส่งแล้ว
35705021นายคณวรรษ สุวรรณประเสริฐส่งแล้วส่งแล้ว
45705024น.ส.จณิสตา ธำรงธราดลส่งแล้วส่งแล้ว
55705041น.ส.ชุลิตา นวกุลส่งแล้วส่งแล้ว
65705066น.ส.ณิชา ทองขาวเผือกส่งแล้วส่งแล้ว
75705085นายธัญวิชญ์ ธรรมชัยส่่งแล้วส่่งแล้ว
85705135น.ส.พิมพ์มาดา หัตถการกุลส่งแล้วส่งแล้ว
95705145น.ส.ภาวิตา ทายพงศ์ศักดิ์ส่งแล้วส่งแล้ว
105705156น.ส.รมิตา พุทธาส่งแล้วส่งแล้ว
115705161น.ส.ลลิตา วิไลเอกส่งแล้วส่งแล้ว
125705177น.ส.ศมน มิตรเอมส่งแล้วส่งแล้ว
135705195น.ส.สิตารัตน์ คะณาส่งแล้วส่งแล้ว
145705229นายฉัตรชัย อนงค์พรยศกุลส่งแล้วส่งแล้ว
155705248น.ส.ปนัดดา พิลึกส่งแล้วส่งแล้ว
165705254น.ส.พลอยชมพู อยู่สบายส่่งแล้วส่งแล้ว
175705124นายพศวีร์ ประเสริฐสุขส่งแล้วส่งแล้ว

Academic Year 2016-2017

Nattapol_O เลคเชอร์เรื่อง Phylogenetics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scbt401_assignment2_2016
Assignment 2

 

scbt401_phylogenetics_2016

Academic Year 2015-2016

Course schedule

Lecture

SCBT401_Schedule_Lecture_2015

Laboratory

SCBT401_Schedule_Lab_2015

อาจารย์ผู้สอน (ภาควิชาชีววิทยา)

อ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

Phylogenetic Assignment

No
Project Title
Year
1Phylogenetic study relationship between mammalian by use breast feeding gene.2017
2Phylogenetic study of petidoglycan recognition protein-1 in human, fruitfly, mouse, bovine, and E. coli2017
3What are the relationships of immune gene legumain in different species?2017
4Phylogenetic study of hemoglobin subunit beta from six organisms.2017
5Are Human and Whale Closely Related?2017
6Echolocation Gene in Dolphin Related with Other Animals2017
7Phylogenetic study of swine flu, bird flu, influenza, and Chikungunya virus.2009
8Phylogenetic study of deer evolution.2009
9Phylogenetic study of Chikungunya and 4 Dengue virus serotypes.2009
10Phylogenetic study of mice and men.2009
11Phylogenetic study of turtles.2009
12Phylogenetic study of aquatic and terrestrial mammals.2009
13Phylogenetic study of panda and other mammals.2009
14Phylogenetic study of some domesticated dog.2009
15Phylogenetic study of Dengue viruses and Hantaavirus.2009
16Phylogenetic study of rabbits.2009
17Phylogenetic study of cockroaches.2009
18Phylogenetic study of Dengue serotype 2 strains.2009
19Phylogenetic study of domestic and wild cats.2009
20เอสโตรเจนอัลฟารีเซ็ปเตอร์ของสารพัดสัตว์2010
21แมมมอธ และสารพัดช้าง2010
22นกเงือก นกกระทา นกกระสา และห่านขาว2010
23พอสซัม โคอาล่า วอลลาบี้2010
24กุ้งจีน กุ้งเม็กซิโก กุ้งไต้หวัน ฯลฯ2010
25หอยนางรมไทย กับหอยนางรมนานาชาติ2010
26หมึกกระดอง กับหอยงวงช้าง2010
27ไทโรซีนไคเนสในกบเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้2010
28ซาลาแมนเดอร์ จีน ญี่ปุ่น และอเมริกา2010
29Pseudomonas spp. กับ Bacillus sp.2010
30ยีราฟเป็นญาติใครระหว่างกวาง ม้า ม้าลาย และล่อ?2010
31โปรตีน Peroxidase ในพืชหลายชนิด-2010
32HIV กับ Lenti virus2010
33ความสัมพันธ์กันในระว่างสัตว์ตระกูลแมว2010
34สัตว์ตระกูลหมา สัตว์ตระกูลแมว2010

Links