บัณฑิตศึกษารายวิชา

Research Ethics

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เปิดสอนรายวิชา GRID 521 Research Ethics (บรรยายภาษาอังกฤษ)   1 Credit  สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย  นโยบายและการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์

นักศึกษาที่เข้าศึกษารายวิชา GRID 521 Research Ethics จะได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น “S” และ “U”  โดยประเมินจากการเข้าเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละหัวข้อ โดยนักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และนักศึกษาที่ผ่านการเรียนการทำกิจกรรมแล้ว จะได้รับใบรับรองการเข้าเรียนจากบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ทำการอบรมโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/grid521-research-ethics.php ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 (อัตราค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 900 บาท)