นักศึกษาชีววิทยาไปต่างประเทศ 2559

รายชื่อนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาได้รับการสนับสนุนให้มีประสบการณ์ต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ปีการศึกษา 2559

โครงการทุนแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559

ที่ นักศึกษา รายละเอียด ระยะเวลา
1. น.ส.อรทัย ภักดี (นักศึกษาป.เอก) Okayama University, Japan (27 ก.ย. – 25 พ.ย. 59) 2 เดือน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง