นานาชาติ

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปประเทศญี่ปุ่น

นายศุภณัฐ พ่วงพงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการทุนแลกเปลี่ยนเดินทางไป University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558