กำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ 2559

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 1300-1630 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข

กำหนดการ

  • 13:00 ลงทะเบียน
  • 1315 ชมประมวลภาพ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต”
  • 1330 ตัวแทนนักศึกษากล่าวรำลึกคุณอาจารย์
  • 1335 หัวหน้าภาควิชาววิทยา อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา กล่าวปัจฉิมโอวาท
  • 1350 พิธีผูกข้อมือ
  • 1420 ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

อาจารย์ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกต รองหัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตรปริญญาตรี