นักศึกษา

ประกาศผลการเลือกสาขาเอก ปีการศึกษา 2559

งานการศึกษาประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แยกตามสาขาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2559

การรายงานตัวเข้าภาควิชา

ที่มา: งานการศึกษา (http://www.sc.mahidol.ac.th/sced)