รับสมัครนักศึกษาเรียนวิชาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 2559

SCBI300_2016

SCBI 300 Special Problems in Biology (2 credits)

  • วิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน (วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ)
  • เวลาเรียน วันอังคาร เวลา 10:00-11:30 ห้อง R401
  • ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – กันยายน 2559
  • สมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/5cZPsMdQBO ภายใน 24 พฤษภาคม 2559
  • อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อ.ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช ห้อง B412 โทร 02 201 5481 อีเมล์ thitinun.sum@mahidol.edu