ภาควิชาชีววิทยา (40 ปี คณะวิทยาศาสตร์)

ภาควิชาชีววิทยา ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6 พญาไท และศาลายา จังหวัดนครปฐม เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา ระดับปริญญาโท สาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม และปริญญาเอกสาขาชีววิทยา

บุคลากร: ภาควิชาชีววิทยามีอาจารย์ประจำในปัจจุบัน 38 คน มีนักศึกษาปริญญาตรี 84 คน นักศึกษาปริญญาโท 54 คน และนักศึกษาปริญญาเอก 8 คน

การเรียนการสอน: หลักสูตรระดับปริญญาตรีได้จัดกลุ่มตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษาไว้ 5 แขนงวิชาดังนี้ (1) แขนงวิชาชีววิทยาทั่วไป (2) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (3) แขนงวิชาชีววิทยาของพาหะนำโรคและการควบคุม (4) แขนงวิชาชีววิทยาระดับเซลล์และโมเกลุล (5) แขนงวิชาชีววิทยาอุตสาหการ

หลักสูตรปริญญาโทและเอก นักศึกษาบัณฑิตเมื่อได้ศึกษาวิชาแกนของภาควิชาแล้ว สามารถเลือกโปรแกรมลงเรียนได้ถึง 10 โปรแกรม คือ

 • ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 • วิทยาชีวภาพของมลพิษ
 • เทคโนโลยีชีวภาพของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
 • พันธุศาสตร์
 • กีฏวิทยาทางการแพทย์
 • สังขวิทยาทางการแพทย์
 • ปรสิตวิทยา
 • ชีวพิษวิทยา
 • พฤกษศาสตร์

งานวิจัยและแหล่งเงินทุน

อาจารย์ในภาควิชาชีววิทยาได้ทำการค้นคว้าวิจัยเพื่อค้นหาข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และมีบางส่วนสืบเนื่องไปยังวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แหล่งเงินทุนที่สนับสนุนคือ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
 • ทุนพัฒนานักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทุนโครงการหลวง
 • ทุนสภาวิจัยแห่งสหราชอาณาจักร
 • ทุนกาญจนาภิเษก

โครงการที่กำลังดำเนินการได้แก่

 • การย้ายเซลล์ที่ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ในกุ้มก้ามกราม เพื่อนำไปสู่การถ่ายโอนยีน
 • การปรับปรุงการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ
 • ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในเอเซีย
 • การศึกษาทางด้านอณูวิทยาเพื่อพัฒนาการใช้เดนโซไวรัสสายพันธุ์เมืองไทยในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก
 • โครงการลักษณะของแอนติเจนใน Fasciola gigantica ฬนการพัฒนาและปรับปรุงวัคซีนเพื่อภูมิคุ้มกัน
 • พันธุศาสตร์เชิงประชากรของสปีชีส์ริ้นดำในประเทศไทย
 • การศึกษาความหลากหลาย การแพร่กระจายและความสามารถของ Wolbachia ในการนำพายีนเข้าสู่ประชากรธรรมชาติของแมลงวันอบ้าน
 • ความหลากหลายของเห็ด
 • การศึกษานิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์ของแตนเบียนในแมลงวันทองเพื่อการควบคุมทางชีวภาพ
 • การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ในแมลงวันผลไม้โดยใช้ยีนฮีดช้อคเป็นโมเดล
 • การบำบัดคราบน้ำมันที่ปนเปื้อนในดิน
 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกล้วยไม้ป่าไทยและพันธุ์ไม้อนุรักษ์
 • การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของนองนางรมไทย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง