หลักสูตร

กรอกข้อมูลระดับหลักสูตร CHE QA 3D Online

CHE_QA_Session_20151208

ผู้กรอกข้อมูลและประธานหลักสูตรต่างๆ ของภาควิชาชีววิทยาร่วมการประชุมเพื่อกรอกและยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE QA 3D Online ของ สกอ. เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 0900-1200 โดยภาควิชาชีววิทยาสามารถยืนยันการส่งข้อมูลเข้าระบบได้ในวันนั้น 1 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา และอีก 2 หลักสูตรในวันพุธที่9 ธันวาคม 2558 ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม และหลักสูตรดุษฎีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง