คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครในระบบมหิดลรับตรง

MU_Direct_Admission_2015

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครในระบบมหิดลรับตรง

ผู้มีสิทธิ์สมัครในระบบมหิดลรับตรง จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่ สอท. กำหนดในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทั่วไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1.1 มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย

1.2 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.3 ผู้สมัครในโครงการพื้นที่จะต้องศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่กำหนด โดยไม่เป็นผู้ที่เพิ่งย้ายมาจากโรงเรียนในจังหวัดอื่นเข้ามาเรียนระหว่างชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม4-6) ของโรงเรียนในพื้นที่ที่กำหนด

1.4 ไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตามระบบโควตา ระบบรับตรง หรือโครงการอื่นๆ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้คัดเลือกสำหรับปีการศึกษา 2558 ไว้แล้ว เว้นแต่จะสละสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเสียก่อน

1.5 ไม่เป็นผู้กระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ

1.6 ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

1.7 ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.8 เป็นผู้มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้จนจบหลักสูตร

1.9 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยมหิดลได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังครับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอยู่แล้ว และ/หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

คุณสมบัติทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะ

2.1 คุณสมบัติทางการศึกษา
ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาในโรงเรียน เช่น เกรดเฉลี่ยสะสม หรือเกรดเฉลี่ยของสาระการเรียนรู้ของวิชากต่างๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) คุณวุฒิการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 ยกเว้นบางหลักสูตรที่ระบุว่ารับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และหรือรับผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะ

(2) รายวิชาที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทุกหลักสูตรกำหนดให้ผู้สมัครต้องผ่านการศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามเกณฑ์ ดังนี้

(ก) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน

สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานต้องเรียนสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมรวมกัน ดังนี้ คือวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

หมายเหตุ สำหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศจะต้องนำหลักสูตร และ/หรือสำเนาใบเทียบคุณวุมฺการศึกษาจากโรงเรียน และ/หรือสำนักวิชาการ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย

(ข) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน

ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ ที่เทียบเท่าเกณฑ์ที่กำหนดของหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้มีการศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนด้วย

หมายเหตุ

  • สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรอื่นๆ จะต้องได้รับการเทียบหลักสูตร และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการว่าได้ศึกษารายวิชาต่างๆ รวมทั้งศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น
  • ระบบมหิดลรับตรง ไม่รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันในต่างประเทศ ผู้ที่เรียนในหลักสูตรต่างประเทศให้สมัครในระบบกลาง (admission) ของ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง