Highlight Activities 2021: Draft Genome Sequence of Neobacillus cucumis Strain T4S4, a Stevioside and Rebaudioside A Hydrolytic Strain Isolated from Tropical Forest Soil

ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศแบบร้อนชื้น จึงเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ที่สำคัญ งานวิจัยนี้ได้คัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากดินที่เก็บจากป่าในจังหวัดน่าน ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ย่อย stevioside และ rebaudioside A ซึ่งเป็นน้ำตาลที่พบในหญ้าหวาน (stevia rebaudiana) จากเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดที่แยกได้จำนวน 108 ไอโซเลท พบว่า 4 ไอโซเลทมีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ดังกล่าว หลังจากนั้นได้คัดเลือกไอโซเลท T4S4 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสร้างเอนไซม์ได้สูงสุดไปศึกษาลำดับเบสของจีโนมเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์และคุณสมบัติอื่น

Read more

Highlight Activities 2021:Rapid and simultaneous detection of Campylobacter spp. and Salmonella spp. in chicken samples by duplex loop-mediated isothermal amplification coupled with a lateral flow biosensor assay

การรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน ก่อให้เกิดโรคจากอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปนเปื้อนของเชื้อ Campylobacter spp. และ Salmonella spp. เป็นสาเหตุสำคัญของโรคลำไส้อักเสบในมนุษย์ และอาการอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้  เชื้อก่อโรคทั้งสองชนิดนี้พบปนเปื้อนได้บ่อยในสัตว์ปีก โดยเฉพาะเนื้อไก่ การบริโภคเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนเชื้อที่ปรุงไม่สุก เป็นการแพร่กระจายของเชื้อเหล่านี้จากสัตว์ปีกสู่มนุษย์ เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหาร การทดสอบทางจุลชีววิทยาจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค วิธีมาตรฐานในการตรวจหาเชื้อปนเปื้อนในอาหารคือการเพาะเชื้อร่วมกับการทดสอบทางชีวเคมี

Read more

Highlight Activities: Rapid detection of Clostridium perfringens in food by loop-mediated isothermal amplification combined with a lateral flow biosensor

คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ดิน น้ำ ทางเดินอาหารของสัตว์และมนุษย์  หากได้รับเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องร่วง โดยอาการดังกล่าวจะเกิดใน 8-22 ชั่วโมง หลังจากรับประทานอาหาร เช่น อาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นองค์ประกอบ อาหารที่ปรุงสุกพร้อมรับประทาน อาหารแห้ง สมุนไพร เครื่องเทศ ซอสเกรวี่ ที่ปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวเข้าไป

Read more