Highlight Activities 2021:Rapid and simultaneous detection of Campylobacter spp. and Salmonella spp. in chicken samples by duplex loop-mediated isothermal amplification coupled with a lateral flow biosensor assay

การรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน ก่อให้เกิดโรคจากอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปนเปื้อนของเชื้อ Campylobacter spp. และ Salmonella spp. เป็นสาเหตุสำคัญของโรคลำไส้อักเสบในมนุษย์ และอาการอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้  เชื้อก่อโรคทั้งสองชนิดนี้พบปนเปื้อนได้บ่อยในสัตว์ปีก โดยเฉพาะเนื้อไก่ การบริโภคเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนเชื้อที่ปรุงไม่สุก เป็นการแพร่กระจายของเชื้อเหล่านี้จากสัตว์ปีกสู่มนุษย์ เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหาร การทดสอบทางจุลชีววิทยาจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค วิธีมาตรฐานในการตรวจหาเชื้อปนเปื้อนในอาหารคือการเพาะเชื้อร่วมกับการทดสอบทางชีวเคมี ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เวลานานในการทดสอบและมีความไวต่ำ งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาชุดตรวจการปนเปื้อนเชื้อ Campylobacter และ Salmonella  ด้วยเทคนิค duplex loop mediated isothermal amplification (d-LAMP) ซึ่งเป็นการเพิ่มขยายสารพันธุกรรมของเชื้อทั้งสองชนิดแบบพร้อมกันภายใต้อุณหภูมิคงที่ ร่วมกับเทคนิค lateral flow biosensor (LFB) ในการตรวจสอบและจำแนกผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยา d-LAMP ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถตรวจสอบดีเอ็นเอของเชื้อ Campylobacter และ Salmonella  ที่ต่ำถึง 1 ng และ 100 pg genomic DNA ต่อปฏิกิริยา ตามลำดับ ขีดจำกัดการตรวจหาเชื้อที่ต่ำที่สุดต่อเชื้อ Campylobacter และ Salmonella ในตัวอย่างเนื้อไก่ที่มีการปนเปื้อนเทียมคือ 103 CFU และ 1 CFU ต่อ 25 กรัมอาหาร ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อ ในการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อในเนื้อไก่ที่ขายตามตลาด พบว่าความไว ความจำเพาะ และความแม่นยำของ d-LAMP- LFB เท่ากับ 95.6% (CI 95%, 78.0%-99.8%), 71.4% (95% CI, 29.0% -96.3%) และ 90.0% (95% CI, 73.4%-97.8%) ตามลำดับ ชุดตรวจ d-LAMP-LFB ที่พัฒนาขึ้นนี้มีความรวดเร็ว ความจำเพาะและความไวสูง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจหาเชื้อ Campylobacter และ Salmonella  ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Sridapan T, Tangkawsakul W, Janvilisri T, Luangtongkum T, Kiatpathomchai W, Chankhamhaengdecha S. Rapid and simultaneous detection of Campylobacter spp. and Salmonella spp. in chicken samples by duplex loop-mediated isothermal amplification coupled with a lateral flow biosensor assay. Plos One 2021; 16(7): e0254029

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34197563/

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254029

ผลงานที่ตีพิมพ์มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตร กรรมที่ยั่งยืน