ขั้นตอนการรายงานผลการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558-2559

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ภาควิชาชีววิทยา ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนเป็น F (Fail) หรือ I (Incomplete) ให้ระบุในช่องหมายเหตุ เช่น ขาดสอบ คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ลาออก ด้วยเป็นต้น สรุปความถี่ของเกรดต่าง ๆ A, B+, B, C+,

Read more

ผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx ปี 2558

ภาควิชาชีววิทยา มีอาจารย์ที่เป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ความเป็นเลิศทางการศึกษา EdPEx ที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมผู้เยี่ยมสำรวจระบบ MU-EdPEx ได้แก่ ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU-EdPEx 2558

Read more

การประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านความปลอดภัยในการทำงานทางวิทยาศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านความปลอดภัยในการทำงานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาชีววิทยามีอาจารย์เป็นผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยได้แก่ อ.อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อ.ดร.เมธา มีแต้ม

Read more

MU LabPass Committee 2558

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 457/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการความปลอดภัยเฉพาะทางชุดต่างๆ มีคณะกรรมการชุดต่างๆดังนี้ คณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Executive Committee for Safety, Occupational health and Environment) คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ

Read more